ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more……

ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ …

Read More

ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more……

ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ …

Read More

ေနျပည္ေတာ္ အက်ယ္အုပ္စု ျပာခ်ျပီ see more…

ေနျပည္ေတာ္ အက်ယ္အုပ္စု ျပာခ်ျပီ see more… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ေနျပည္ေတာ္ အက်ယ္အုပ္စု ျပာခ်ျပီ see more… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ေနျပည္ေတာ္ အက်ယ္အုပ္စု ျပာခ်ျပီ see more… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ေနျပည္ေတာ္ အက်ယ္အုပ္စု ျပာခ်ျပီ see more… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ေနျပည္ေတာ္ အက်ယ္အုပ္စု ျပာခ်ျပီ see more… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို …

Read More

Ball မ ဒလန္လို႔ စြတ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့မင္းသမီး ေအးျမတ္သူ ရွင္းျပၿပီ

Ball မ ဒလန္လို႔ စြတ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့မင္းသမီး ေအးျမတ္သူ ရွင္းျပၿပီ အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို Ball မ ဒလန္လို႔ စြတ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့မင္းသမီး ေအးျမတ္သူ ရွင္းျပၿပီ အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို Ball မ ဒလန္လို႔ စြတ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ …

Read More

ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more……

ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ စြဲညိွဳ႕ရွင္ see more…… ေအာက္တြင္ရုပ္သံဖုိင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို ဟိန္းေဝယံကို ေတာ္ရံုလူနဲ႔ …

Read More

Ball မ ဒလန္လို႔ စြတ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့မင္းသမီး ေအးျမတ္သူ ရွင္းျပၿပီ

Ball မ ဒလန္လို႔ စြတ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့မင္းသမီး ေအးျမတ္သူ ရွင္းျပၿပီ အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို Ball မ ဒလန္လို႔ စြတ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့မင္းသမီး ေအးျမတ္သူ ရွင္းျပၿပီ အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို Ball မ ဒလန္လို႔ စြတ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ …

Read More

ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္မ်ားအတြက္ လစဥ္ ျမန္မာလုပ္သား ၅၀၀ ခန႔္ေခၚယူေန…

ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္မ်ားအတြက္ လစဥ္ ျမန္မာလုပ္သား ၅၀၀ ခန႔္ေခၚယူေန… ဂ်ပန္မွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားက လစာ သိန္းဆယ္နဲ႔ခ်ီရတဲ့ ဂ်ပန္နိုင္ငံ အလုပ္မ်ားအတြက္ လစဥ္ ျမန္မာလုပ္သား ၅၀၀ ခန႔္ေခၚယူေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္ေခၚယူမႈ မ်ားျပားလာသျဖင့္လက္ရွိ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ တစ္လလၽွင္ ျမန္မာလုပ္သားဦးေရ ၁၀၀ မွ …

Read More

စစ္ကိုင္းက သူရဲေကာင္းေတြ ဒါမ်ိဳးပစၥည္း သုံးေနရတယ္လို႔သိရလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္ဆိုတဲ့ ပန္ဆယ္လို

စစ္ကိုင္းက သူရဲေကာင္းေတြ ဒါမ်ိဳးပစၥည္း သုံးေနရတယ္လို႔သိရလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္ဆိုတဲ့ ပန္ဆယ္လို စစ္ကိုင္းက သူရဲေကာင္းေတြ ဒါမ်ိဳးပစၥည္း သုံးေနရတာ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ဓါတ္ပုံေလးျမင္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ ေအာက္က ေကာမန္႔ျမင္ေတာ့ ပိုစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။ ကၽြန္မဝန္ခံထားၿပီးသားပါ။ ကၽြန္မဟာ ေတာ္လွန္သူအားလုံးကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးနိုင္တဲ့ စြမ္းအားမရွိပါဘူး။ ကၽြန္မ Fund Raise လုပ္လို႔ရရွိေငြနဲ႔ လက္လွမ္းမွီတဲ့အဖြဲ႕ေတြကို မၽွေဝေပးတာကို အင္အားရွိသမၽွ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ကၽြန္မမွာ …

Read More

အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ရဲ့ လက္ရွိအေျခအေန

အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ရဲ့ လက္ရွိအေျခအေန ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္ေတာ့အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ရဲ့ လက္ရွိအေျခအေနကိုေျပာျပေပးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္အား၂၀၂၂ခုေမလ၂၇ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္၊သ႐ုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ဟာ ၅၀၅ က ျဖင့္ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ခ်ခံရအၿပီး ၁၆ ဂ ျဖင့္ ေထာင္တြင္းအထူးတရား႐ုံးတင္စစ္ေဆးေနရာမွ ၈လခန႔္အၾကာမွာ ပုဒ္မ ၂၃ ျဖင့္ထပ္တိုးတရားစြဲဆိုၿပီးအေနာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားသူႀကီး ေဒၚလြင္လြင္ေဌးက ၅လနီးပါးထပ္မံစစ္ေဆးၿပီး …

Read More

မဟာပါသာဏ လိုဏ္ဂူကို အႀကီးစား ျပင္ဆင္

မဟာပါသာဏ လိုဏ္ဂူကို အႀကီးစား ျပင္ဆင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးကုန္းေျမက ဆ႒သဂၤါယနာတင္ မဟာပါသာဏ လိုဏ္ဂူ သိမ္ေတာ္ႀကီးကို အႀကီးစားျပင္ဆင္ေနတာဟာ အခုအခါမွာေတာ့ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး ေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ မဟာပါသာဏ လိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးရဲ့ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းကို အႀကီးစား ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး အခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာေလာက္မွာ ၿပီးစီးဖို႔ လ်ာထားတယ္လို႔လည္း …

Read More