ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း မိုးႀကီးေရလွ်ံႏိုင္တဲ့ ေဒသမ်ားခန႔္မွန္းခ်က္

ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း မိုးႀကီးေရလွ်ံႏိုင္တဲ့ ေဒသမ်ားခန႔္မွန္းခ်က္

မိုးႀကီးေရလွ်ံသတိ 🌧🌧🌧 02/06/2022 ရက္ေန႔မွ 06/06/2022 ရက္ေန႔အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္မူဆယ္ခ႐ိုင္ ေဒသေတြမွာမိုးႀကီးႏိုင္ပါတယ္ အဆိုပါရက္မ်ားအတြင္း လိုင္ဇာ မိုးႀကီးေရလွ်ံႏိုင္သျဖင့္

တာပိန္ျမစ္ေရႀကီးႏိုင္ပါတယ္ ျမစ္ႀကီးနား ဝိုင္းေမာ္ ဝါေရွာင္ ဆဒုံး ကန္ပိုက္တီလမ္းပိုင္းခရီးသြားျခင္းေရွာင္သင့္ပါတယ္ ေတာင္က်ေခ်ာင္ေရႀကီးျခင္း ေတာင္ၿပိဳျခင္းအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္ ေဘးအႏၷရာယ္ကင္းၾကပါေစ 😘😘😘 ခန႔္မွန္းခ်ိန္ 02/06/2022 at 8:40AM

ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔မွ ၅ရက္ေန႔အထိ တာေလာႀကီး ျမစ္ႀကီးနား ဝိုင္းေမာ္ ဝါေရွာင္ ဆဒုံးေဒသမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းႏိုင္ၿပီး မိုးႀကီးေရလွ်ံႏိုင္ပါတယ္

ဟိုပင္ ပင္ေဘာ နမၼတီး မိုးေကာင္း ကာမိုင္း ျမစ္ႀကီးနား မိုး 🌧၊ မိုးညႇင္း ေလမိုးလွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳး မိုး 🌧 ခန႔္မွန္းခ်ိန္ 02/06/2022

၂၀၂၂ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔မွ ၉ရက္ေန႔အတြင္း လိုင္ဇာ လြယ္ဂ်ယ္ လဂ်ားယန္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ မူဆယ္ မုန္းကို ၾကဴကုတ္ ပန္ဆိုင္း ေဒသေတြမွာ မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္ ခန႔္မွန္းခ်ိန္ 02/06/2022 at 6:30AM

02/06/2022 🌧🌧🌧🌧 စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္လိုက္ခ႐ိုင္ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္ ခန႔္မွန္းခ်ိန္ 02/06/2022 at 2:30AM

ဧရာဝတီျမစ္ေရတိုးမယ္ 🌧🌧🌧 02/06/2022 ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္ ပူတာအိုခ႐ိုင္ ေဒသေတြမွာ မိုးႀကီးေရလွ်ံႏိုင္ကာ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ား ေမခ မလိခ ျမစ္ေတြရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားပိုင္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ မိုးႀကီးႏိုင္သျဖင့္ ျမစ္ေရသတိျပဳၾကပါ

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမိုးႀကီးႏိုင္ၿပီး ျပည္ခ႐ိုင္ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေနျပည္ေတာ္ မေကြးခ႐ိုင္ ေအာင္လံခ႐ိုင္ သရက္ခ႐ိုင္ေဒသေတြမွာလည္း မိုး႐ြာႏိုင္ပါတယ္

June ဧရာဝတီျမစ္ေရ အေျခအေန 🌧 ၂၀၂၁ ဇြန္ ပထမလဝက္ 15/06/2022 ေန႔အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ ႐ြာသြန္းၿမဲအထက္ ၃ဆ ပိုမို႐ြာသြန္းႏိုင္သျဖင့္

၂၀၂၂ ဇြန္လအတြင္း ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ျမစ္ေရသည္ စိုးရိမ္ေရမွတ္နီးပါးအထိေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္ ေႏြရာသီ ေရက်ကြၽန္းေပၚစိုက္ပ်ိဳးထားၾကသူမ်ား ကြၽန္းအတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား အထူးသတိျပဳမိၾကဖို႔လိုပါတယ္ အမ်ားျပည္သူအားလုံးအတြက္ weather data အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ဝယ္ယူၿပီး စိစစ္တြက္ခ်က္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီခန႔္မွန္းေပးေနပါတယ္
မိုးႀကီးေရလွ်ံသတိ 02/06/2022 ရက္ေန႕မွ 06/06/2022 ရက္ေန႕အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္မူဆယ္ခရိုင္ ေဒသေတြမွာမိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္ အဆိုပါရက္မ်ားအတြင္း လိုင္ဇာ မိုးႀကီးေရလွ်ံနိုင္သျဖင့္

တာပိန္ျမစ္ေရႀကီးနိုင္ပါတယ္ ျမစ္ႀကီးနား ဝိုင္းေမာ္ ဝါေရွာင္ ဆဒုံး ကန္ပိုက္တီလမ္းပိုင္းခရီးသြားျခင္းေရွာင္သင့္ပါတယ္ ေတာင္က်ေခ်ာင္ေရႀကီးျခင္း ေတာင္ၿပိဳျခင္းအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္ပါတယ္ ေဘးအႏၷရာယ္ကင္းၾကပါေစ 😘😘😘 ခန႔္မွန္းခ်ိန္ 02/06/2022 at 8:40AM

ဇြန္လ ၂ရက္ေန႕မွ ၅ရက္ေန႕အထိ တာေလာႀကီး ျမစ္ႀကီးနား ဝိုင္းေမာ္ ဝါေရွာင္ ဆဒုံးေဒသမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းနိုင္ၿပီး မိုးႀကီးေရလွ်ံနိုင္ပါတယ္

ဟိုပင္ ပင္ေဘာ နမၼတီး မိုးေကာင္း ကာမိုင္း ျမစ္ႀကီးနား မိုး ၊ မိုးညွင္း ေလမိုးလွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳး မိုး ခန႔္မွန္းခ်ိန္ 02/06/2022

၂၀၂၂ဇြန္လ ၂ရက္ေန႕မွ ၉ရက္ေန႕အတြင္း လိုင္ဇာ လြယ္ဂ်ယ္ လဂ်ားယန္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ မူဆယ္ မုန္းကို ၾကဴကုတ္ ပန္ဆိုင္း ေဒသေတြမွာ မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ ခန႔္မွန္းခ်ိန္ 02/06/2022 at 6:30AM

02/06/2022 စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္လိုက္ခရိုင္ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ ခန႔္မွန္းခ်ိန္ 02/06/2022 at 2:30AM

ဧရာဝတီျမစ္ေရတိုးမယ္ 02/06/2022 ရက္ေန႕ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ မိုးညွင္းခရိုင္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ ပူတာအိုခရိုင္ ေဒသေတြမွာ မိုးႀကီးေရလွ်ံနိုင္ကာ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ား ေမခ မလိခ ျမစ္ေတြရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားပိုင္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ မိုးႀကီးနိုင္သျဖင့္ ျမစ္ေရသတိျပဳၾကပါ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမိုးႀကီးနိုင္ၿပီး ျပည္ခရိုင္ေတာင္ငူခရိုင္ ေနျပည္ေတာ္ မေကြးခရိုင္ ေအာင္လံခရိုင္ သရက္ခရိုင္ေဒသေတြမွာလည္း မိုး႐ြာနိုင္ပါတယ္

June ဧရာဝတီျမစ္ေရ အေျခအေန ၂၀၂၁ ဇြန္ ပထမလဝက္ 15/06/2022 ေန႕အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ ႐ြာသြန္းၿမဲအထက္ ၃ဆ ပိုမို႐ြာသြန္းနိုင္သျဖင့္

၂၀၂၂ ဇြန္လအတြင္း ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ျမစ္ေရသည္ စိုးရိမ္ေရမွတ္နီးပါးအထိေရာက္ရွိလာနိုင္ပါတယ္ ႏြေရာသီ ေရက်ကြၽန္းေပၚစိုက္ပ်ိဳးထားၾကသူမ်ား ကြၽန္းအတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား အထူးသတိျပဳမိၾကဖို႔လိုပါတယ္ အမ်ားျပည္သူအားလုံးအတြက္ weather data အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ဝယ္ယူၿပီး စိစစ္တြက္ခ်က္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီခန႔္မွန္းေပးေနပါတယ္
crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*