ကုလရဲ႕ (၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံမွာ သံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကေတာ့ စကစကို တစ္ကြက္ျပလိုက္ၿပီ..1

ကုလရဲ႕ (၇၆)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံမွာ သံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကေတာ့ စကစကို တစ္ကြက္ျပလိုက္ၿပီ

သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းမွ (၇၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ (၅၆) ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး၌ စစ္တပ္၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ တို႔၏ သားေကာင္မ်ားမျဖစ္ေစေရး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းအေနျဖင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္

ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေျပာ

၁။ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသည္ ၂၄-၁-၂၀၂၂ ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၇၆) ႀကိမ္ေျမာက္ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ (၅၆) ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး၌ “ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာ” ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈတြင္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၂။ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း၏ မိန႔္ခြန္းတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္-

(က) ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ၎၏ မိန႔္ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသားသည့္ ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္ျပဳမႈႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳႏိုင္မႈအေပၚ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊

(ခ) ယေန႔ ကမာၻေပၚတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါမွအစျပဳ၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး စသည္ျဖင့္ က႑အသီးသီးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာလမ္းေၾကာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ မ်က္ႏွာစာ ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာလာေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပဓာနက်ေၾကာင္း၊

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ အားလုံးတူညီေသာ တိက်ျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖင့္သာ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ Common Agenda ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈက ယင္းစိန္ေခၚမႈ မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း၊

(ဂ) ထို႔ျပင္ ကမာၻေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ မတည္ၿငိမ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား အမ်ား အျပားရွိေနသည့္အခ်က္ကို အတြင္းေရးမႉးမွ မွန္ကန္စြာ ေထာက္ျပထားေၾကာင္း၊ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေနျဖင့္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

(ဃ) လက္ရွိအေျခအေနတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ တင္းတင္းပင္ ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ (၁၄၄၇) ဦး ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အျခား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေၾကာင္း၊

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္အား ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို ရပ္တန႔္ရန္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ျပည္သူမ်ား အေပၚ မည္သို႔မွ် စဥ္းစားေပးျခင္းမရွိဘဲ၊

ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရႈဆန႔္က်င္ကာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဆိုး႐ြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္၍ ျပစ္မႈေျမာက္မ်ားစြာကိုသာ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊

(င) ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ အင္အားအလြန္အကြၽံအသုံးျပဳမႈႏွင့္ လူသားမဆန္ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ မႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အိုးအိမ္မ်ား၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား၊ က်န္းမာေရး အေဆာက္အဦမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာပ်ိဳးခင္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း၊

ထိုမွ်မကဘဲ အသက္ေသးဆုံးျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအျပင္၊ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း နီးစပ္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေရွာင္တိမ္းေနရၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ဒုကၡ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းမ႐ြယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ မလုံေလာက္မႈတို႔က ၎တို႔အား ပိုမိုထိခိုက္လြယ္၍ စိုးရိမ္ရ ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားသို႔ေရာက္ေစရန္ တြန္းပို႔ေနေၾကာင္း၊

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေဖာ္ျပပါ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳး‌ေဖာက္ေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ေနသည္မွာ သိသာ ထင္ရွားေၾကာင္း၊

(စ) သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ ပိုမိုဆိုး႐ြားေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မည့္ ရန္စြယ္ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အကူအညီႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈတို႔ကို လိုအပ္ေနသည္မွာ ရွင္းလင္းျမင္သာပါေၾကာင္း၊

(ဆ) ဤသို႔အားျဖင့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား ပိုမိုမတိုးပြား လာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚ စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ေနသည့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈအႏၲရာယ္တို႔မွ

အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢပဋိဉာဏ္စာတမ္းႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းစုံကို အသုံးျပဳ၍ အခ်ိန္မီျပတ္သားစြာ ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊

(ဇ) အဓိကအားျဖင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ကတိကဝတ္ျပဳမႈႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခိုင္မာၿပီး မမွိတ္မသုန္ ေထာက္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို အၿပီးတိုင္အဆုံးသတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

တည္ၿငိမ္ေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ကာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာမႈ ျပန္လည္ေပၚထြန္းလာေစေရးတို႔အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္ ျမန္ဆန္၍ ညီၫြတ္သည့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ မိမိအေနျဖင့္ ထပ္ေလာင္း ေတာင္းဆိုလိုပါေၾကာင္း။

၃။ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန႔္ခြန္းအျပည့္အစုံ (အဂၤလိပ္ဘာသာ) အား ပူးတြဲ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*