ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတင္ၿပီဟု ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ

ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတင္ၿပီဟု ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ

ခ်င္း ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ (ထန္တလန္) CDF -Thantlang ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေၿမ အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၅၁ ရြာ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေရြးေကာက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး ၊ တရားေရး ၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ၊

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရး ၊ စီမံကိန္း ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပဆက္ဆံေရး ၊ ျပည္သူ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈ ဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႕က ယမန္ေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

က်န္းမာေရး ဌာနေအာက္တြင္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း ၊ ပညာေရးဌာန ေအာက္တြင္ မူလတန္းမွ အလယ္တန္း အထိ

ေက်ာင္းေပါင္း ၅၁ ေက်ာင္းကို ေက်းရြာ ၅၁ ရြာ၌ ဖြင့္လွစ္၍ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ပညာေရး အေျခခံေသာ သင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားနိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျပည္သူ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္၍ ျပည္သူလူထုက တင္ၿပ တိုင္ၾကားသည့္ မႈခင္းမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ခ်င္းထုံးတမ္း အစဥ္အလာအရ တရားေရး စီရင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ဆိုသည္။

လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဌာနကလည္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ လမ္းမ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထန္တလန္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ျဖစ္သည့္ ျပည္သူမ်ား လုံျခဳံေဘးကင္းေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္နိုင္ေရး ႏွင့္ ပညာေရး က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေပးအပ္နိုင္ေရး အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

စစ္တပ္က နိုင္ငံေတာ္အာဏာ အဓမၼ သိမ္းယူခဲ့သည့္မွာ တစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလုံးမွ လူထုက နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သည့္ နည္းတူ CDF Thantlang သည္လည္း စစ္အာဏာရွင္ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းေရး ၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိနိုင္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါသည္။

ထို႔အတြက္ မိဘ ျပည္သူမ်ားကလည္း မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ လက္တြဲ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ (ထန္တလန္) က တိုက္တြန္းနိုးေဆာ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.