သိသူနည္းတဲ့ အပင္ေတြကို ထုံးျဖဴသုတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း

သိသူနည္းတဲ့ အပင္ေတြကို ထုံးျဖဴသုတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း

ႏွစ္ရွည္ပင္ ထုံးသုတ္ျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူး

(ထုံးဘာလို႔သုတ္သင့္လဲ?)

အေခါက္ရွိေသာ အသီးသီးသည့္ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ားစုအား အပင္ေျခမွ ၄ေပ (သို႔မဟုတ္) ပထမကိုင္းခြဲအထိ အေခါက္ပတ္လည္အား ထုံးသုတ္ေပးျခင္းသည္ ေရွးအစဥ္အလာကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေပသည္။

ထုံးသုတ္ျခင္းကို အေနာက္တိုင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔က Whitewash ဟု သုံးႏႈန္းသည္။ Whitewash သည္ ထုံးအျပင္ တျခားေသာ ရြံ့ေစးျဖဴကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေပါင္းတို႔ျဖင့္ အပင္မ်ားကို သုတ္ေလ့ရွိသည္။ ထုံးသုတ္ျခင္းတြင္

ပင္ ထုံးတဆ ေရတဆ ေရာၿပီး ေစးျပစ္ေစရန္ တျခားေသာ ေရာစပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ဟင္းရြက္ဆီ၊ တမာဆီကဲ့သို႔ အဆီတမ်ိဳးမ်ိဳး ေက်ာက္ခ်ဥ္၊ Sulfur ဆာလဖာပါေသာ ကန္႔၊ ဘိုရြန္ပါေသာ လက္ခ်ား၊ ဆားဓာတ္ပါေသာ ဇ၀က္သာ၊ စေသာ သဘာ၀ဓာတ္ ေပါင္းတမ်ိဳးမ်ိဳး ထည့္နိုင္သည္။

ထည့္သြင္းေသာ အမယ္တိုင္းတြင္ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ ရွိသည္။ အပင္ကို ထုံးသုတ္ရာတြင္ တႀကိမ္တည္း အၿပီးသုတ္ျခင္း ထက္ ခပ္ပါးပါး အရင္သုတ္ၿပီး အရည္ျပစ္ျပစ္ကို ပထမသုတ္ထားျခင္းမွ ေျခာက္သည့္အခါ ထပ္လိုက္၍ သုတ္ျခင္းက ၾကာရွည္ခံေစသည္။

ထုံးကိုသုံးရာတြင္ သက္သာလြယ္ကူၿပီး ေပါေပါမ်ားမ်ားရနိုင္ေသာ အိမ္ေဆာက္ထုံးမႈန္႔မေဖာက္ထုံးမႈန႔္ကို ေရ၂ဆျဖင့္ေရာၿပီး ပထမအႀကိမ္သုတ္၍ ေျခာက္ေသာအခါ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ေရႏွင့္ဆတူေရာၿပီး သုတ္နိုင္ပါသည္။

ကပ္ေစးတမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးၿပီး သုတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုစြဲျမဲေစပါသည္။ယခုေဆာင္းပါးတြင္း ထုံးတမ်ိဳးတည္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုသာ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပေပမည္။ႏွစ္ရွည္သီးပင္တို႔တြင္ အေခါက္ႏွင့္ ကပ္ရပ္ရွိေသာ အစာေၾကာ ေရေၾကာတို႔သည္ အျခားေသာ ေနရာတို႔ထက္ အပင္၏ျပင္ပ၀န္းက်င္ႏွင့္ ပိုမိုဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အပင္၏ ျပင္ပ၀န္းက်င္ အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းဆ၊ ေရာဂါ၀င္ေရာက္နိုင္မႈ၊ ဖိအား၊ ဒဏ္ စေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာတို႔သည္ အပင္၏ အျခားေနရာမ်ားထက္ ထိုထိုေသာ အေခါက္ႏွင့္ ကပ္ရပ္ရွိေသာ အစာေၾကာ ေရေၾကာတို႔သည္ သက္ေရာက္မႈကို ပိုမိုခံစားရေလ့ရွိသည္။

ေနေရာင္၏ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ေန႔ဘက္တြင္ပူၿပီး ညဘက္တြင္ ေအးသည္ကို လူတိုင္း သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေန႔ႏွင့္ ည အပူခ်ိန္ ကြာျခားခ်က္သည္ သဘာ၀သတၱ ဇီဝေလာကႀကီးတခုလုံး မည္သို႔မည္ပုံ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ေနသည္ကိုေတာ့ လူတိုင္း မသိရွိနိုင္ေပ။

ေဆာင္တြင္းကဲ့သို႔ ေန႔ႏွင့္ ည အပူခ်ိန္ကြာျခားခ်က္ အျမင့္ဆုံးေန႔ရက္မ်ားတြင္ အပင္မ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေန႔ဘက္တြင္ ေနေရာင္၏ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ အေခါက္ႏွင့္ ကပ္ရပ္ အစာေၾကာ ေရေၾကာတို႔တြင္ ေအာင္းအပူျဖစ္ေပၚေစၿပီး ညပိုင္းတြင္ တျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ျပင္ပအပူခ်ိန္နီးပါးေအးေနေသာ္လည္း

၎အေခါက္ႏွင့္ကပ္ရပ္ေနရာတို႔တြင္ ေအာင္းအပူေၾကာင့္ ပုံမွန္ကဲ့သို႔ မေအးနိုင္ဘဲရွိေနသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနျခင္း ၎ေနရာတဝိုက္ အပင္အတြက္ အစာေၾကာ ေရေၾကာ ပို႔လႊတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။

၎ ေန႔ညအပူကြာဟခ်က္ ျမင့္မားမႈသည္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္လာပါက ထို အေခါက္ႏွင့္ကပ္ရပ္ အစာေၾကာ ေရေၾကာ မ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုမွတဆက္တည္း အေခါက္မ်ား ကြဲအက္ကာ အက္ေၾကာင္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ အီေကြတာ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ထိုျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေသာ အပင္တို႔သည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္အျခမ္းတြင္ အျဖစ္မ်ား၏ အီေကြတာ၏ ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္မူ အပင္၏ အေနာက္ေျမာက္အျခမ္းတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အီေကြတာ ေျမာက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေန႔ည အပူကြာျခားခ်က္ လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေခါက္ကြဲအက္ရာမ်ားသည္ အပင္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္အျခမ္းတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေခါက္ကြဲအက္ရာမ်ားသည္ အင္းဆက္ပိုးေကာင္မ်ား ခိုေအာင္ေပါက္ဖြားရွင္သန္ဖို႔ရာ ေနအိမ္သဖြယ္ ျဖစ္ေပၚေစေတာ့သည္။ သဘာ၀တရားအရ အင္းဆက္ပိုးမ်ားတြင္ အပင္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေပးမႈရွိသလို ဆိုးက်ိဳးေပးမႈလည္း ရွိသည္။

တခ်ိဳ႕အင္းဆက္ မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ အပင္ကို ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဆိုးက်ိဳးေပးေသာ အင္းဆက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ ဆိုးက်ိဳးေပးေသာ အင္းဆက္မ်ားအေနျဖင့္ အပင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ရာမွ ကပ္ပါးတြယ္ကပ္

ေနေသာ ေရာဂါပိုး၊ မွိုႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို အပင္တြင္း ပ်ံ႕ႏွံေစေတာ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ အပင္ေရာဂါ၀င္ၿပီး ေသဆုံးျခင္းသို႔ ျဖစ္ေစေတာ့သည္။၎ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း စဥ္းစားမိသည္။

၁။ ေန႔ည အပူခ်ိန္ ကြာဟမႈ ျမင့္မားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစျခင္း။

၂။ အင္းဆက္ပိုးတို႔ အပင္သို႔ မလာေရာက္ေစရန္ ကာကြယ္ျခင္း။

၃။ အင္းဆက္တို႔ လာေရာက္ခဲ့လၽွင္လည္း ၎တို႔ ဆက္လက္ရွင္သန္နိုင္မႈ နည္းပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

 

ပူျခင္းႏွင့္ ေအးျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ သမပိုင္းဇုန္ အပင္အမ်ားစု ရွင္သန္ေသာ ဇုန္အတြက္ ေအးျခင္းသည္ ပူျခင္းေလာက္ အပင္ကို ဒုကၡမေပးနိုင္ေပ။ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားျခင္းကသာ အပင္အတြက္ ဆိုးေသာသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔ဘက္တြင္ အပူခ်ိန္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ကို ဦးစားေပး စဥ္းစားရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ အရိပ္ပင္မ်ား ၾကားညႇပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အလ်င္းသင့္သလို ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။ ၎ထက္ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာၿပီး ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတခုမွာ ထုံးသုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုံးသည္ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေန၏အလင္းေရာင္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး အလင္းျပန္နိုင္စြမ္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပူစုပ္ယူမႈနည္းၿပီး အပူထုတ္လုပ္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ပုံမွန္အတိုင္းဆိုလၽွင္ အပင္၏အေခါက္မွာ အညိဳေရာင္ အမဲဘက္လိုက္ၿပီး အလင္းကို ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါး စုပ္ယူရာမွ အပူဓာတ္ကို စုပ္ယူရေစသည္။

ထိုေနရာကို ထုံးသုတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အပူစုပ္ယူမႈ နည္းေစၿပီး အလင္းျပန္ေစကာ အပူသက္သာေစသည္။ ၎မွ တဆက္တည္း ေန႔ ည အပူခ်ိန္ကြားျခားခ်က္ ျမင့္မားျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲ အေခါက္ကြဲျခင္းကို သက္သာေစသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ ပူျပင္းသည့္ေန႔မ်ား

တြင္ လူမ်ားအျပင္ထြက္ရာ၌ အကၤ်ီအျဖဴ၀တ္ဆင္သကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။) ထိုအခ်က္သည္ ထုံးသုတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အပင္မ်ားကိုင္းခ်ိဳင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အပင္ေျခသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုရွင္းလင္းသြားကာ အလင္းက်ေရာက္မႈ ပိုမိုလာနိုင္သည္။ ထိုသို႔ အလင္းက်ေရာက္မႈ မ်ားျခင္းသည္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာနိုင္ေစေသာေၾကာင့္ ကိုင္းခ်ိဳင္ၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ထုံးသုတ္ေပးျခင္းကို တဆက္တည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာ အပင္ကို အပူဒဏ္မွ ကာကြယ္သက္သာေစသည္။

သမပိုင္းဇုန္တြင္ အပင္သည္ အပူႏွင့္ အေအးႏွိုင္းယွဥ္ရာ၌ အေအးတြင္ ပို၍ ခံနိုင္ရည္ရွိၾကၿပီး အရြက္မွေလေပါက္မ်ား Stomata ဖြင့္

ခ်ိန္ပိုမိုၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္ အပင္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို ပိုမိုရရွိေစသည္။ ထုံးသုတ္ျခင္းျဖင့္ အပင္၏ အပူခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစျခင္းေၾကာင့္ အထက္ပါ အက်ိဳးကို ရရွိေစနိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ တျခားေသာ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ၎ကား ထုံးသည္ အဖန္ဓာတ္ျဖစ္၍ အက္ဆစ္ဓာတ္ အခ်ဥ္ဓာတ္ကို နိုင္သည္။ သဘာ၀၏ ပုံမွန္ ဓာတ္ျပယ္အေနအထား pH သည္ ၇.၀ ျဖစ္သည္။ အပင္၊ မွို၊ အင္းဆက္ အမ်ားစုသည္ ၆.၅ မွ ၇.၀ အတြင္း ေပါက္ပြားရွင္သန္ၾကသည္။

အေခါက္မ်က္ႏွာျပင္သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္၆.၅ မွ ၇.၀ ၾကား ၀န္းက်င္တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ အင္းဆက္တို႔ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားနိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ေနသည္။

၎ကို ထုံးသုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ pH တန္ဖိုးျမင့္ေစကာ ၇.၀ အထက္ ေရာက္ေစၿပီး ပိုးမႊား၊ မွို အခ်ိဳ႕ကို ေသေစၿပီး အမ်ားစုကို မ်ိဳးဆက္ပြား ရွင္သန္ေစဖို႔ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေစသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးေလာက၏ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွသည့္ ျခ၊ ပုရြက္ဆိတ္၊ ပင္စည္ထိုးပိုး (Stem Borer)၊ အေခါက္ထိုးပိုး (Skin Borer)၊ မ်ားကို ထုံးသုတ္ျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာမကာကြယ္နိုင္ေပမယ့္ ၎တို႔၏ ဘ၀စက္၀န္းကိုမူ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေစသည္။ ၎တို႔ မ်ိဳးပြားရွင္သန္ေစဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်ဥ္ဓာတ္ကို ထုံးသုတ္ျခင္းျဖင့္ တားဆီးဟန္႔တားနိုင္သည္။

ထိုအခ်က္ကပင္ ထုံးသုတ္ျခင္း၏ မ်ားစြာေသာ ေက်းဇူးတရားပင္ျဖစ္သည္။ လူတို႔၏ မ်က္စိသည္ အနီေရာင္မွ ခရမ္းေရာင္အထိ ျမင္ရၿပီး အင္းဆက္အမ်ားစုမွာမူ အစိမ္းေရာင္မွ အျပာေရာင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အထိ ေကာင္းစြာျမင္ရသည္။ အင္းဆက္မ်ား၏ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေလ့လာၾကည့္ရာ အမ်ားစုသည္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ျမင္ရမႈသည္ အေကာင္းဆုံးအေနထားျဖစ္သည္။

မီးခိုးေရာင္၊ သစ္ေခါက္ ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားသည္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အျဖစ္ ျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ အင္းဆက္တို႔ အႀကိဳက္ဆုံး အစြဲေဆာင္ဆုံးေသာ အေရာင္ျဖစ္သည္။

အဝါေရာင္ သည္ အင္းဆက္တို႔ကို စြဲေဆာင္မႈ အနဲဆုံးအေရာင္ျဖစ္ၿပီး အနီေရာင္ကိုကား အင္းဆက္အားလုံးအေနျဖင့္ မျမင္နိုင္ေပ။ အျဖဴေရာင္ ႏွင့္ အညိဳ (သို႔မဟုတ္) အနက္ေရာင္ တို႔ကို ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ အင္းဆက္အေနျဖင့္ အညိဳ (သို႔မဟုတ္) အနက္ေရာင္ကိုသာ ပို၍ျမင္ရၿပီး စြဲေဆာင္ေစသည္။

သစ္ပင္၏ အေခါက္အေရာင္မွာ အညိဳေရာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္းဆက္တို႔ အႀကိဳက္ျဖစ္ကာ စြဲေဆာင္မႈ ရွိေစသည္။ ၎ကို ထုံးသုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အင္းဆက္တို႔အား စြဲေဆာင္မႈေလ်ာ့နည္းေစကာ လာေရာက္အသိုက္ဖြဲ႕ ေပါက္ဖြားျခင္းမွ ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ဤအခ်က္သည္လည္း ထုံးသုတ္ျခင္းမွ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္း တခုျဖစ္ေပသည္။

အျခားေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကား ထုံးသည္ ကယ္ဆီယမ္ဓာတ္ျဖစ္ကာ အပင္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အဟာရဓာတ္မ်ားတြင္ တခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အပင္ကို ထုံးသုတ္ထားျခင္းျဖင့္ အနည္းအမ်ား ဆိုသလို အပင္က စုပ္ယူရနိုင္သည္။ ထုံးသုတ္ျခင္းတြင္ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဆာလဖာေခၚ ကန္႔မႈန္႔ အနည္းငယ္ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ မွိုသတ္အာနိသင္အျပင္ အနည္းငယ္ဝါေစျခင္းက အင္းဆက္တို႔ကို စြဲေဆာင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

တမာဆီကဲ့သို႔ ပိုးသတ္ဆီတမ်ိဳးပါ ထည့္သြင္း သုတ္လိမ္းပါက အပင္အေခါက္တြင္ တြယ္ညႇိကပ္ ေရာက္နိုင္ေသာ အင္းဆက္တို႔ကို ႏွိမ္းနင္းၿပီးျဖစ္သည္။အျမင္ ပသာဒအားျဖင့္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းတြင္ ထုံးျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး ညီညာစြာ သုတ္ထားျခင္းျဖင့္ လွပေသာရႈခင္းတခု ျဖစ္ေစေတာ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေပးစြမ္းနိုင္ေသာ ႏွစ္ရွည္သီးပင္ ထုံးသုတ္ျခင္းကား ေရွးမိရိုးဖလာ လုပ္ေဆာင္မႈမွသည္ ေခတ္သစ္ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရာမွ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြး၊ လၽွို႔ဝွက္ေသာ သဘာ၀တည္ရွိမႈ၊ ယုတၱိက်ေသာ

သဘာဝေဂဟ၏ အျပန္အလွန္ သဟဇီ၀နက်စြာ ျဖစ္တည္ေနမႈ၊ လွပေသာ အျမင္တို႔ကို ရရွိခံစား မွတ္သား ေလ့လာနိုင္ပါေစေၾကာင္း အက်ိဳးငွာ မိမိေတြ႕ၾကဳံသိရွိသမၽွ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.