(၂၈.၂.၂၀၂၂ )မွ(၆.၃.၂၀၂၂)ရက္ေန႔ အထိ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း …

(၂၈.၂.၂၀၂၂ )မွ(၆.၃.၂၀၂၂)ရက္ေန႔ အထိ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း …

တစ္ပါတ္စာေဟာစာတမ္း (၂၈.၂.၂၀၂၂ ) မွ( ၆.၃.၂၀၂၂)ရက္ေန႔အထိ

ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္တစ္ပါတ္စာကံၾကမၼာႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ ေန႔နာမ္အလိုက္ အခမဲ့ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။
Sunday
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္တာ ေဟာစတမ္း
ေအာက္ကပံုတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္တစ္ပါတ္စာကံၾကမၼာႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ ေန႔နာမ္အလိုက္ အခမဲ့ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။
Monday
တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္တာ ေဟာစတမ္း
ေအာက္ကပံုတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္တစ္ပါတ္စာကံၾကမၼာႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ ေန႔နာမ္အလိုက္ အခမဲ့ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။
Tuesday
အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္တာ ေဟာစတမ္း
ေအာက္ကပံုတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 

ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္တစ္ပါတ္စာကံၾကမၼာႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ ေန႔နာမ္အလိုက္ အခမဲ့ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။
Wednesday
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္တာ ေဟာစတမ္း
ေအာက္ကပံုတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္တစ္ပါတ္စာကံၾကမၼာႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ ေန႔နာမ္အလိုက္ အခမဲ့ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။
Thursday
ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္တာ ေဟာစတမ္း
ေအာက္ကပံုတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္တစ္ပါတ္စာကံၾကမၼာႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ ေန႔နာမ္အလိုက္ အခမဲ့ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။
Friday
ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္တာ ေဟာစတမ္း
ေအာက္ကပံုတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္တစ္ပါတ္စာကံၾကမၼာႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ ေန႔နာမ္အလိုက္ အခမဲ့ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။
Saturday
စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္တာ ေဟာစတမ္း
ေအာက္ကပံုတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

(၂၈.၂.၂၀၂၂ )မွ(၆.၃.၂၀၂၂)ရက္ေန႔ အထိ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း …

တစ္ပါတ္စာေဟာစာတမ္း (၂၈.၂.၂၀၂၂ ) မွ( ၆.၃.၂၀၂၂)ရက္ေန႔အထိ

ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္တစ္ပါတ္စာကံၾကမၼာႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေ႐ွာင္ရန္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ ေန႔နာမ္အလိုက္ အခမဲ့ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published.