ညဘက္ ဖုန္းကို ေခါင္းအုံးေဘးခ် အိပ္တတ္သူမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့အတြက္လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

ညဘက္ ဖုန္းကို ေခါင္းအုံးေဘးခ် အိပ္တတ္သူမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့အတြက္လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး/….

အေရးႀကီးသည့္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတတစ္ခုကို မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။…

ဒီေခတ္မွာ ဟန္းဖုန္းမ်ား ေပါမ်ားစြာေပၚေပါက္လာၿပီး အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူလူတိုင္းနီးပါးအသုံးျပဳလာေနၾက…

ပါၿပီ။လူအမ်ားဟာ အိပ္ယာဝင္ခါနီးမွာ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေနၾကၿပီး ေခါင္းအုံးအနားမွာပဲခ်ထားကာ အိပ္ေပ်ာ္သြား…

တတ္ၾကပါတယ္။လက္ကိုင္ဖုန္းအတြင္းမွာပါတဲ့ နည္းပညာနဲ႔ျပဳလုပ္ထားၿပီး သာမန္မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ေရဒီယိုႀကိမ္ႏႈ…

န္း ထုတ္လြတ္ေပးၿပီး ေရဒီယိုလႈိင္း ခ်ဳံ႕၊ ခ်ဲ႕လုပ္ေပးတဲ့လွိင္းမ်ားဟာ လူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ…

မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။…

PA IC, RF ICတို႔ဟာ ဖုန္းကို ပါဝါပိတ္ထားသည့္တိုင္ အထဲမွာ ဆက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနပါေသးတယ္။ေခါင္းအုံးနားမွာ..

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခ်ထားမိရင္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစပါတယ္ခ်က္ခ်င္းႀကီး မသိသာေပမယ့္ အစပိုင္းမွာ သတိ…

လက္လြတ္ျဖစ္ျခင္း၊မၾကာခဏေမ့လြယ္ျခင္းနဲ႔ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ၿပီး ေရရွည္မွာေ…

တာ့ဦးေႏွာက္ကင္ဆာအထိျဖစ္ပြါးေစႏိုင္ေၾကာင္းေလ့လာသူမ်ားကဆိုထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မိတ္ေဆြ…

တို႔ကိုအႀကံျပဳလိုပါတယ္။…

(၁) အိပ္ယာေပၚမွာ ဟန္းဖုန္းကို အသုံးျပဳၿပီး အိပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆုံး (၅)ေပခန႔္ အကြာအေဝးမွာ ထားၿ…

ပီးမွ အိပ္ပါ။ (၂) ပါဝါပိတ္၊ Airplane Mode လုပ္ထားရင္လည္း မလုံေလာက္ေသးပါဘူး။ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲက PA IC , RF IC…

တို႔ဟာ ဆက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနေသးတာေၾကာင့္ ဦးေခါင္းနဲ႔ နီးကပ္စြာမထားပါနဲ႔။ လူတိုင္း က်န္းမာေရးဗ..

ဟုသုတမ်ားကို မွတ္သားလိုက္နာၾကၿပီး က်န္းမာစြာ အသက္ရွည္ႏိုင္ၾကပါေစ။ သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း Shareေ..ပးၿပီး မွ်ေဝေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။..

Leave a Reply

Your email address will not be published.