ေပါင္းဖက္ဖို႔အေကာင္းဆုံး အိမ္ေထာင္ဖက္ေန႔နံမ်ား….

ေပါင္းဖက္ဖို႔အေကာင္းဆုံး အိမ္ေထာင္ဖက္ေန႔နံမ်ား….

” ဦး သာ စိန္ ပန္း ဒန္းလွ ကို ႐ွာ ”…

ဦး-သာ တနဂၤေႏြႏွင့္ ေသာၾကာ အိမ္ေထာင္ဖက္၊… စိန္-ပန္း အဂၤါႏွင့္ ၾကာသပေတး အိမ္ေထာင္ဖက္၊…..

ဒန္း-လွ စေနႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္၊… ကို-႐ွာ တနလၤာ ႏွင့္ ရာဟု အိမ္ေထာင္ဖက္……

” ဓမၼာ၊ ေသာက ၊ အင္းဝ၊ ရာဇာ ” (အိမ္ေထာင္ရန္ဖက္)…

ဓ မၼာ – စေနနဲ႔ ၾကာသပေတး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္… ေသာ က – ေသာၾကာႏွင့္ တနလၤာ အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္…..

အင္း ၀ – တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္… ရာ ဇာ – ရာဟုႏွင့္ အဂၤါ အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္…

“ေအာင္ ပ ကုလား ေဆြသား ေနာင္ရင္း” (မိတ္ဖက္)…

ေအာင္ ပ တနဂၤေႏြႏွင့္ ၾကာသပေတး မိတ္ဖက္သင့္သည္… ကု လား တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူး မိတ္ဖက္သင့္သည္……

ေဆြ သား အဂၤါႏွင့္ ေသာၾကာ မိတ္ၿဂိဳလ္သင့္သည္… ေနာင္ ရင္း စေနႏွင့္ ရာဟု မိတ္ၿဂိဳလ္သင့္သည္…

“ဦးညိဳ ေခမာ သုတ ေဝရီ” (ကမ႓ာ့ရန္)…

ဦး ညိဳ – တနဂၤေႏြႏွင့္ အဂၤါ ကမ႓ာ့ရန္… ေခမာ – တနလၤာႏွင့္ ၾကာသပေတး ကမ႓ာ့ရန္…..

သုတ – ေသာၾကာႏွင့္ စေန ကမ႓ာ့ရန္… ေဝရီ – ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ရာဟု ကမ႓ာ့ရန္..

(ခုႏွစ္နံႏွင့္ အုပ္စိုးသည့္ သတၱဳရတနာမ်ား)..

တနဂၤေႏြ – ေၾကးနီ… တနလၤာ – ပတၱျမား… အဂၤါ – ေ႐ႊ… ဗုဒၶဟူး –..

ေက်ာက္သံပတၱျမား… ၾကာသပေတး – ေငြ… ေသာၾကာ-ပုလဲ… စေန-သံ..

(ရက္ရာဇာ ေ႐ြးနည္း)..

တန္ခူး သာလွ – တန္းခူးလမွာ ေသာၾကာ- ဗုဒၶဟူး… ထြန္းပ ကဆုန္ – ကဆုန္လမွာ စေန – ၾကာသပေတး…..

နယုန္ၫြန္႔စ – နယုန္လမွာ အဂၤါ… ေအာင္လွဝါဆို – ဝါဆိုလတြင္ တနဂၤေႏြ- ဗုဒၶဟူး… သာလိုဝါေခါင္ – ဝါေခါင္လတြင္ ဗုဒၶဟူး-ေသာၾကာ…..

ျမေတာင္ ေတာ္သလင္း -ေတာ္သလင္းလတြင္ ၾကာသပေတး-စေန… သီတင္းကြၽတ္ ဆီ –..

သီတင္းကြၽတ္လတြင္ အဂၤါ… ေသာရီ တန္ေဆာင္မုန္း – တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ေသာၾကာ –..

ရာဟု ခ်မ္းတုန္ နတ္ေတာ္ – နတ္ေတာ္လတြင္ တနလၤာ – စေန..

မိေနာ္ျပာသို ျပာသိုလတြင္ ၾကာသပေတး – စေန… မိညိဳတပို႔တြဲ တပို႔တြဲလတြင္ -အဂၤါ – ၾကာသပေတး……

ထဲဝင္တေပါင္း တေပါင္းလတြင္ စေန – ဗုဒၶဟူး… ေဆာင္တိုင္းေအာင္မည့္ ရက္ေကာင္းရာဇာ ျဖစ္ေပသည္ …။…

(ျပႆဒါးရက္ ေ႐ြးနည္း)…

တန္ခူးဝါေခါင္ ၊ တိမ္ေတာင္ထြန္းေပၚ လနတ္ေတာ္ ေမလ်ာ ေႁမြနဲ႔ႂကြက္ (စေန ၊ ၾကာသပေတး)…

ကဆုန္ ေတာ္သလင္း ျပာသိုတြင္း စြယ္ရင္းျဖဴစင္ ပူးႏွင့္ဆင္ (ေသာၾကာ ၊ ဗုဒၶဟူး)…

နယုန္ ဝါကြၽတ္ ႏွင္းစြတ္စို႐ႊဲ တပို႔တြဲ၊ ပ်ံဝဲေတာင္ဟုန္ က်ား ဂဠဳန္ (တနလၤာ ၊ တနဂၤေႏြ)…

ဝါဆို တန္ေဆာင္မုန္း ပူတုန္ခ်မ္းေျပာင္း လတေပါင္း မေကာင္းတဲ့ေန႔…

ဟိုင္းခေႀသၤ့ (ဟိုင္း= ရာဟု ၊ ခေႀသၤ့ = အဂၤါ) မေကာင္းေန႔မ်ား ျပႆဒါး မုခ်ေ႐ွာင္ကာသြား…

(ၿဂိဳလ္ေန ၿဂိဳလ္သက္မ်ား)….

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္သက္ – ၆ႏွစ္… တနလၤာ ၿဂိဳလ္သက္ – ၁၅ ႏွစ္… အဂၤါ ၿဂိဳလ္သက္ – ၈ ႏွစ္… ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳလ္သက္ – ၁၇ ႏွစ္……

ၾကာသပေတး ၿဂိဳလ္သက္ – ၁၉ ႏွစ္… ေသာၾကာ ၿဂိဳလ္သက္ – ၂၁ ႏွစ္… စေန ၿဂိဳလ္သက္- ၁၀ ႏွစ္… ရာဟုၿဂိဳလ္ – ၁၂ ႏွစ္…

အဲဒီ့ၿဂိဳလ္ေတြ အားလုံး ေပါင္းလိုက္ရင္ ၁၀၈ ရတယ္ ၁၀၈ နဝင္းလို႔ ေခၚၾကေလသည္။…

phothutaw.com..

Credit: Social Media..

Leave a Reply

Your email address will not be published.