Categories
ဗဟုသုတ

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

No (1)

အမ်ိုးအစား။ နံပါတ် (1) ပုံထဲကလို ဘယ္လက်ရဲ့ နွလုံးလမ်းကြောင်းက ျမင့္ပီး ညာလက် နွလုံးလမ်းကြောင်း က နိမ့်နေသူတြေကေတာ့ သတ္တိ ရွိတယ်၊ ထက်ျမတ္တယ် ။ စိန်ခေါ်မှု တြေကိုလည်း ခ်က္ခ်င်း ရင္ဆိုင်နိုင်သူတြေ…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

ပျဲဖစ္ပါတယ် ။အခ်စ်ရေး မွာလည်း အစြဲအလန်းကြီးတဲ့ သူတြျေဖစ္ပီး ငယ်ရယ္တြဲ့ ကောင်လေး ခေ်ာခေ်ာ ကောင္မေလးခေ်ာခေ်ာ တြေနဲ့ ဖူးစာ ဆုံတတ်သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ် …။…

No (2)…

အမ်ိုးအစား။ ပုံပါအတိုင်း ဘယ္ဘက် လက်ဝါး ရဲ့ နွလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့ ညာဘက္လက်ဝါးရဲ့ နွလုံးလမ်းကြောင်း နွစ္ခုဟာ ညီညာပီး ထိဆက်နေတယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ စိတ္ခံစားမှုထက် အသိတရားကို ဦးစားပေးသူ တစ်ယောက် ျဖစ္ပါတယ် ။…

ဒီလို လက္ခဏာ ပိုင်ရွင်တြေဟာ ကြင္နာတတ်သူ ၊ အေတြးအေခါ်ကောင်းသူ ၊ စိတ္ခံစားမှုလြယ္ပီး ဆက္ဆက္ထိ မခံတဲ့သူ ၊ ဟန်ဆောင္မှုတြေကို မုန်းတီးတဲ့သူ မ်ိုးနဲ့ ဖူးစာဆုံ တတ္ပါတယ်။ သင့် အခ်စ်ရေးဟာ ရေရွည် တည်မြဲပြီး…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး..

တသက္တာလုံး ပေါင်းဖက် သြားရနိုင္တဲ့ အခ်စ်ရေး မ်ိုးလည်း ျဖစ်နိုင္ပါတယ် …။သင္တို့ အခ်စ်ရေးဟာ အေးခ်မ်း သာယာမယ်။ တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး ခ်စ္ခင်ကြင္နာမှု ရွိကြပြီး သင့်ရဲ့ ခ်စ်သူဟာ သင့်အေပါ် ဆုံးမသြန်သင် ပေးနိုင္မယ့် ခ်စ်သူကောင်း တစ်ယောက္လည်း ျဖစ်နိုင္ပါတယ် ။…

No (3)…

အမ်ိုးအစား။ ပုံပါအတိုင်း ညာဘက် နွလုံးလမ်းကြောင်းက ျမင့္မားပီး ဘယ္ဘက် နွလုံးလမ်းကြောင်းက နိမ့်နေတဲ့ ဒီလက္ခဏာ ပိုင်ရွင်တြေ ကေတာ့ အမွားတြေထဲကေန အမွန်ျဖစ်အောင် ျပန္လည် ေျပာင်းလဲ လာနိုင္တဲ့ လူမ်ိုးတြေ ျဖစ်ကြပါတယ် ။…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

လုပ္မယ် ဆိုတဲ့ အလုပ္ကိုလည်း မျဖစ်ျဖစ်အောင် လုပ္တတ်သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ်။ လြတ္လပ္မှု ကိုျမတ်နိုးသူမ်ား ျဖစ်ပြီး ထုံးတမ်း အစ ဉ် အလာတြေ ကိုလည်း စိတ်ဝင္စားတဲ့သူတြေ မဟုတ်ကြ ပါဘူး။ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္လုပ် တတ်ပြီး ပတ်ဝန်းက်င္နဲ့…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး…

အနာဂါတ် ခ်စ်သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့် လက္ဖဝါး..

အျခား သူတြေကို သိပ္ဂရု မစိုက္တတ္တဲ့သူတြေ ျဖစ္.ပါတယ်။ တစ္ကိုယ်ကောင်း ဆန်သူတြေ ျဖစ်ကြတာ မ်ားပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ သူတြေရဲ့ စိတ်ဝ င္စားမှုကို ခံရပြီး ဖူးစာဖက် ကလည်း မိမိထက် အသက်ကြီးတဲ့ သူတြေနဲ့ ဆုံကြတာ မ်ားပါတယ် …။..

Credit :…

Leave a Reply

Your email address will not be published.