မင်းသမီး.. Tangmo .. ရေထဲပြုတ်ကျသည့်အကြောင်းရင်း ဆရာဂျေဂျေ ရှင်းပြ(ရုပ်သံ)

မင်းသမီး.. Tangmo .. ရေထဲပြုတ်ကျသည့်အကြောင်းရင်း ဆရာဂျေဂျေ ရှင်းပြ(ရုပ်သံ)

မင်းသမီး Tangmo ရေထဲျပုတ္က်သည့်အေကြာင်းရင်း ဆရာဂေ်ဂေ် ရွင်းျပ(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက္ဆုံးတြင် ဖော်ျပထားပါသည်…။ အမွန္တရားမကြာခင် ပေါ်လာတော့မယ်.. သြေးအေးပြီး အသိတရားခေါင်းပါးတဲ့ စိတ် လူ့ရဲ့စိတ္ဓာတ္က ကြောက္စရာ အေကာင်းဆုံးဘဲ ဒီvideo ကြည့်ပြီး အသိတရား တစ္ခုယူတတ္ပါစေ ဘာသာျပန်ပေးထားတယ်

ယုံသူမွကြည့်နော် မဆဲကြနဲ့နော် ျမန္မာျပည်ကြီးလဲ အျမန္ဆုံး ငြိမ်းခ်မ်းနိုင္ပါစေ… ဘုရားတြေလဲ အျမန္ဆုံး ဖူးမွေ်္နာိုင္ပါရေစ အရွင္ဘုရား…. crd

ရုပ်သံကို အောက္ဆုံးတြင် ဖော်ျပထားပါသည်…။ အမွန္တရားမကြာခင် ပေါ်လာတော့မယ်.. သြေးအေးပြီး အသိတရားခေါင်းပါးတဲ့ စိတ် လူ့ရဲ့စိတ္ဓာတ္က ကြောက္စရာ အေကာင်းဆုံးဘဲ ဒီvideo ကြည့်ပြီး အသိတရား တစ္ခုယူတတ္ပါစေ ဘာသာျပန်ပေးထားတယ်

ယုံသူမွကြည့်နော် မဆဲကြနဲ့နော် ျမန္မာျပည်ကြီးလဲ အျမန္ဆုံး ငြိမ်းခ်မ်းနိုင္ပါစေ… ဘုရားတြေလဲ အျမန္ဆုံး ဖူးမွေ်္နာိုင္ပါရေစ အရွင္ဘုရား…. crd

ရုပ်သံကို အောက္ဆုံးတြင် ဖော်ျပထားပါသည်…။ အမွန္တရားမကြာခင် ပေါ်လာတော့မယ်.. သြေးအေးပြီး အသိတရားခေါင်းပါးတဲ့ စိတ် လူ့ရဲ့စိတ္ဓာတ္က ကြောက္စရာ အေကာင်းဆုံးဘဲ ဒီvideo ကြည့်ပြီး အသိတရား တစ္ခုယူတတ္ပါစေ ဘာသာျပန်ပေးထားတယ်

ယုံသူမွကြည့်နော် မဆဲကြနဲ့နော် ျမန္မာျပည်ကြီးလဲ အျမန္ဆုံး ငြိမ်းခ်မ်းနိုင္ပါစေ… ဘုရားတြေလဲ အျမန္ဆုံး ဖူးမွေ်္နာိုင္ပါရေစ အရွင္ဘုရား…. crd

ရုပ်သံကို အောက္ဆုံးတြင် ဖော်ျပထားပါသည်…။ အမွန္တရားမကြာခင် ပေါ်လာတော့မယ်.. သြေးအေးပြီး အသိတရားခေါင်းပါးတဲ့ စိတ် လူ့ရဲ့စိတ္ဓာတ္က ကြောက္စရာ အေကာင်းဆုံးဘဲ ဒီvideo ကြည့်ပြီး အသိတရား တစ္ခုယူတတ္ပါစေ ဘာသာျပန်ပေးထားတယ်

ယုံသူမွကြည့်နော် မဆဲကြနဲ့နော် ျမန္မာျပည်ကြီးလဲ အျမန္ဆုံး ငြိမ်းခ်မ်းနိုင္ပါစေ… ဘုရားတြေလဲ အျမန္ဆုံး ဖူးမွေ်္နာိုင္ပါရေစ အရွင္ဘုရား…. crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*