ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ကို အဝင္၊အထြက္ ဂိတ္ေျခာက္ဂိတ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ စတင္ထိန္းခ်ဳပ္

ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ကို အဝင္၊အထြက္ ဂိတ္ေျခာက္ဂိတ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ စတင္ထိန္းခ်ဳပ္

ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ကို အဝင္၊အထြက္ ဂိတ္ေျခာက္ဂိတ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ စတင္ထိန္းခ်ဳပ္၊ စစ္ေကာင္စီတပ္ သေဘာ္ႏွစ္စင္းကို စတင္ဖမ္းဆီးစစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ကို အဝင္၊အထြက္ဂိတ္မ်ားထားရွိၿပီး ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးအဖြဲ႕-CDSOMတို႔က

စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၄ အသိေပးေၾကညာလိုက္သည္။အဝင္၊အထြက္ ဂိတ္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ စစ္ကိုင္းဘက္မွလာေသာ ေျမာင္ၿမိဳ႕အဝင္ဂိတ္ကို နတ္ျမင္းဂိတ္၊ေျမာင္အေရွ႕ဘက္ပိုင္းအား မင္းယကၡႏွင့္ဆင္ရိုင္းဂိတ္ေျမာင္ေတာင္ပိုင္းကၽြန္းထဲအရပ္အား

ဗိုလ္က်ားသစ္ဂိတ္” ၊ ေျမာင္အေနာက္ျခမ္း ကုန္းေျမအား “ျခ‌ေသ့္မင္းဂိတ္” ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအား “ႏွလုံးလွဂိတ္” ဟု အသီးသီးစီစဥ္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။ထို႔အျပင္ သတ္မွတ္ဂိတ္မ်ား၌ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပက္သက္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီးထိန္းသိမ္းပစၥည္းမ်ားအား ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သူ၊သားမ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲေဝသုံးစြဲသြားမည္ဟု ဆိုသည္“စစ္ေဆးမႈကို ျငင္းဆန္ေနပါက ကၽြန္ုပ္တို႔ဂိတ္မႉးမ်ားမွ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္

 

CDSOM က ေဖာ္ျပထားသည္အဝင္၊အထြက္ဂိတ္မ်ားထားရွိ၍ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား လုံးဝျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း အသိေပးထားသည္ေျမာင္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးမႈမ်ား

စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ယမန္ေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၃ က ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းမႏၲေလးမွ မုံရြာၿမိဳ႕ဘက္လာေသာ စစ္ေကာင္စီတပ္၏ ေရႊဂ်ိဳးျဖဴဆီတင္သေဘာ္ႏွင့္ BOC သေဘာ္တို႔ကို ႏွလုံးလွဂိတ္က ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ေျမာင္ၿမိဳ႕သည္
အထက္ျမန္မာျပည္ စစ္ကိုင္းခရိုင္၏ အေနာက္ဖက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ျမင္းမူၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဖက္ (၁၄) မိုင္အကြာ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္တို႔ဆုံရာ ဧရာဝတီျမစ္၏ ညာဘက္ဖက္ကမ္းေပၚ၌ တည္ရွိသည္။crd

ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ကို အဝင္၊အထြက္ ဂိတ္​ေျခာက္ဂိတ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ စတင္ထိန္းခ်ဳပ္

ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ကို အဝင္၊အထြက္ ဂိတ္​ေျခာက္ဂိတ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ စတင္ထိန္းခ်ဳပ္၊ စစ္​ေကာင္စီတပ္ သ​ေဘာ္ႏွစ္စင္းကို စတင္ဖမ္းဆီးစစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ကို အဝင္၊အထြက္ဂိတ္မ်ားထားရွိၿပီး ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးအဖြဲ႕-CDSOMတို႔က

စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္​​ေၾကာင္း ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၄ အသိ​ေပး​ေၾကညာလိုက္သည္။အဝင္၊အထြက္ ဂိတ္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ စစ္ကိုင္းဘက္မွလာေသာ ေျမာင္ၿမိဳ႕အဝင္ဂိတ္ကို နတ္ျမင္းဂိတ္၊ေျမာင္အေရွ႕ဘက္ပိုင္းအား မင္းယကၡႏွင့္ဆင္ရိုင္းဂိတ္ေျမာင္ေတာင္ပိုင္းကၽြန္းထဲအရပ္အား

ဗိုလ္က်ားသစ္ဂိတ္” ၊ ေျမာင္အေနာက္ျခမ္း ကုန္းေျမအား “ျခ‌ေသ့္မင္းဂိတ္” ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအား “ႏွလုံးလွဂိတ္” ဟု အသီးသီးစီစဥ္ခ်မွတ္ထား​​ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။ထို႔အ​​ျပင္ သတ္မွတ္ဂိတ္မ်ား၌ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပက္သက္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္​ျဖစ္ၿပီးထိန္းသိမ္းပစၥည္းမ်ားအား ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သူ၊သားမ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲေဝသုံးစြဲသြားမည္ဟု ဆိုသည္“စစ္ေဆးမႈကို ျငင္းဆန္ေနပါက ကၽြန္ုပ္တို႔ဂိတ္မႉးမ်ားမွ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္

CDSOM က ေဖာ္ျပထားသည္အဝင္၊အထြက္ဂိတ္မ်ားထားရွိ၍ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား လုံးဝျပဳလုပ္မည္မဟုတ္​ေၾကာင္းလည္း အသိ​ေပးထားသည္ေျမာင္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးမႈမ်ား

စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ယမန္ေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၃ က ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းမႏၲ​ေလးမွ မုံရြာၿမိဳ႕ဘက္လာေသာ စစ္​ေကာင္စီတပ္၏ ေရႊဂ်ိဳးျဖဴဆီတင္သ​ေဘာ္ႏွင့္ BOC သေဘာ္တို႔ကို ႏွလုံးလွဂိတ္က ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ေျမာင္ၿမိဳ႕သည္

အထက္ျမန္မာျပည္ စစ္ကိုင္းခရိုင္၏ အေနာက္ဖက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ျမင္းမူၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဖက္ (၁၄) မိုင္အကြာ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္တို႔ဆုံရာ ဧရာဝတီျမစ္၏ ညာဘက္ဖက္ကမ္းေပၚ၌ တည္ရွိသည္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.