ခံဝန္ကတိထုိးထားျပီး ျငိမ္ျငိမ္မေန႔တဲ့သူေတြကို ထိထိမိမိေျပာလာတဲ့ ျပည့္သူရဲေဘာ္ မင္းေမာ္ကြန္း

ခံဝန္ကတိထိုးထားၿပီး ၿငိမ္ၿငိမ္မေနဘဲ ပြဲေတြတတ္ပုံမွန္လို ေနေနၾကတဲ့ သူေတြကို ခံျပင္းစြာ တုန္႔ျပန္လိုက္တဲ့ ျပည္သူရဲေဘာ္ မင္းေမာ္ကြန္း

ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရမင္းသားမင္းေမာ္ကြန္းက ေတာ့အႏုပညာေလာကမွာေအာင္ျမင္မႈ႔ရရွိခဲ့တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္မတရားမႈ႔ကိုတြန္းလွန္လာခဲ့ၾကတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇင္ဝိုင္းရဲ့သားျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ကာလနိုင္ငံေရးမွာလဲမတရားသိမ္းပိုက္မႈ႔အ ေပၚမွာလဲအမွန္တရားျပည္သူေတြဘက္ကေနရပ္တ ည္ေပးခဲ့ၾကတာပဲဖစ္ပါတယ္။မတရားမႈ႔ကိုခံျပင္း
လြန္းလို႔မိသားစုလိုက္ေတာတစ္ေနရာမွာတလရအ တြက္အခက္ခဲေတြၾကားကႀကိဳးစားေပးေနတာပဲဖစ္ပါတယ္

ယေန႔ေလးမွာခံဝန္ကတိထိူးထားၿပီးသၾက္ကာလမွာshowပြဲေတြတစ္ခ်ိဳ႕ကအလုပ္ေတြကိုပူံမွန္လိုျပန္လုပ္ေနၾကလို႔”မင္းတို႔ စကစနဲ႔ခံဝန္ေတြထိုးၿပီးရင္လဲၿငိမ္ေနၾကေလကြခုအားလုံးပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုနဲ႔ဟိုပြဲတက္ဒီပြဲတ

က္ဟိုေရာင္းဒီေရာင္းပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုမ်ိဳးတေျဖးေျဖးလုပ္လာၾကရင္ေတာ့ဆိုၿပီးခံျပင္းစြာေျပာလာခဲ့ပါတယ္။crd

 

Zawgyi

ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရမင္းသားမင္းေမာ္ကြန္းကေတာ့အႏုပညာေလာကမွာ

ေအာင္ျမင္မႈ႔ရရွိခဲ့တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္မတရားမႈ႔ကိုတြန္းလွန္လာခဲ့ျ

ကတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇင္ဝိုင္းရဲ့သားျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ကာလနိုင္ငံေရးမွာလဲမတရားသိမ္းပိုက္မႈ႔အေပၚမွာလဲအမွန္တရားျပည္သူေ

တြဘက္ကေနရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကတာပဲဖစ္ပါတယ္။မတရားမႈ႔ကိုခံျပင္းလြန္းလို

့မိသားစုလိုက္ေတာတစ္ေနရာမွာတလရအတြက္အခက္ခဲေတြၾကားကႀကိဳး

စားေပးေနတာပဲဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ေလးမွာခံဝန္ကတိထိူးထားၿပီးၾသက္ကာလမွာshowပြဲေတြတစ္ခ်ိဳ႕ကအလုပ္

ေတြကိုပူံမွန္လိုျပန္လုပ္ေနၾကလို႔”မင္းတို႔ စကစနဲ႔ခံဝန္ေတြထိုးၿပီးရင္လဲ

ၿငိမ္ေနၾကေလကြခုအားလုံးပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုနဲ႔ဟိုပြဲတက္ဒီပြဲတက္ဟိုေ

ရာင္းဒီေရာင္းပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုမ်ိဳးတေျဖးေျဖးလုပ္လာၾကရင္ေတာ့

ဆိုၿပီးခံျပင္းစြာေျပာလာခဲ့ပါတယ္။

Credit

ခံဝန္ကတိထိုးထားၿပီး ၿငိမ္ၿငိမ္မေနဘဲ ပြဲေတြတတ္ပုံမွန္လို ေနေနၾကတဲ့ သူေတြကို ခံျပင္းစြာ တုန္႔ျပန္လိုက္တဲ့ ျပည္သူရဲေဘာ္ မင္းေမာ္ကြန္း

ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရမင္းသားမင္းေမာ္ကြန္းက ေတာ့အႏုပညာေလာကမွာေအာင္ျမင္မႈ႔ရရွိခဲ့တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္မတရားမႈ႔ကိုတြန္းလွန္လာခဲ့ၾကတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇင္ဝိုင္းရဲ့သားျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ကာလနိုင္ငံေရးမွာလဲမတရားသိမ္းပိုက္မႈ႔အ ေပၚမွာလဲအမွန္တရားျပည္သူေတြဘက္ကေနရပ္တ ည္ေပးခဲ့ၾကတာပဲဖစ္ပါတယ္။မတရားမႈ႔ကိုခံျပင္း
လြန္းလို႔မိသားစုလိုက္ေတာတစ္ေနရာမွာတလရအ တြက္အခက္ခဲေတြၾကားကႀကိဳးစားေပးေနတာပဲဖစ္ပါတယ္

ယေန႔ေလးမွာခံဝန္ကတိထိူးထားၿပီးသၾက္ကာလမွာshowပြဲေတြတစ္ခ်ိဳ႕ကအလုပ္ေတြကိုပူံမွန္လိုျပန္လုပ္ေနၾကလို႔”မင္းတို႔ စကစနဲ႔ခံဝန္ေတြထိုးၿပီးရင္လဲၿငိမ္ေနၾကေလကြခုအားလုံးပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုနဲ႔ဟိုပြဲတက္ဒီပြဲတ

က္ဟိုေရာင္းဒီေရာင္းပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုမ်ိဳးတေျဖးေျဖးလုပ္လာၾကရင္ေတာ့ဆိုၿပီးခံျပင္းစြာေျပာလာခဲ့ပါတယ္။crd

 

Zawgyi

ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရမင္းသားမင္းေမာ္ကြန္းကေတာ့အႏုပညာေလာကမွာ

ေအာင္ျမင္မႈ႔ရရွိခဲ့တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္မတရားမႈ႔ကိုတြန္းလွန္လာခဲ့ျ

ကတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇင္ဝိုင္းရဲ့သားျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ကာလနိုင္ငံေရးမွာလဲမတရားသိမ္းပိုက္မႈ႔အေပၚမွာလဲအမွန္တရားျပည္သူေ

တြဘက္ကေနရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကတာပဲဖစ္ပါတယ္။မတရားမႈ႔ကိုခံျပင္းလြန္းလို

့မိသားစုလိုက္ေတာတစ္ေနရာမွာတလရအတြက္အခက္ခဲေတြၾကားကႀကိဳး

စားေပးေနတာပဲဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ေလးမွာခံဝန္ကတိထိူးထားၿပီးၾသက္ကာလမွာshowပြဲေတြတစ္ခ်ိဳ႕ကအလုပ္

ေတြကိုပူံမွန္လိုျပန္လုပ္ေနၾကလို႔”မင္းတို႔ စကစနဲ႔ခံဝန္ေတြထိုးၿပီးရင္လဲ

ၿငိမ္ေနၾကေလကြခုအားလုံးပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုနဲ႔ဟိုပြဲတက္ဒီပြဲတက္ဟိုေ

ရာင္းဒီေရာင္းပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုမ်ိဳးတေျဖးေျဖးလုပ္လာၾကရင္ေတာ့

ဆိုၿပီးခံျပင္းစြာေျပာလာခဲ့ပါတယ္။

Credit

ခံဝန္ကတိထိုးထားၿပီး ၿငိမ္ၿငိမ္မေနဘဲ ပြဲေတြတတ္ပုံမွန္လို ေနေနၾကတဲ့ သူေတြကို ခံျပင္းစြာ တုန္႔ျပန္လိုက္တဲ့ ျပည္သူရဲေဘာ္ မင္းေမာ္ကြန္း

ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရမင္းသားမင္းေမာ္ကြန္းက ေတာ့အႏုပညာေလာကမွာေအာင္ျမင္မႈ႔ရရွိခဲ့တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္မတရားမႈ႔ကိုတြန္းလွန္လာခဲ့ၾကတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇင္ဝိုင္းရဲ့သားျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ကာလနိုင္ငံေရးမွာလဲမတရားသိမ္းပိုက္မႈ႔အ ေပၚမွာလဲအမွန္တရားျပည္သူေတြဘက္ကေနရပ္တ ည္ေပးခဲ့ၾကတာပဲဖစ္ပါတယ္။မတရားမႈ႔ကိုခံျပင္း
လြန္းလို႔မိသားစုလိုက္ေတာတစ္ေနရာမွာတလရအ တြက္အခက္ခဲေတြၾကားကႀကိဳးစားေပးေနတာပဲဖစ္ပါတယ္

ယေန႔ေလးမွာခံဝန္ကတိထိူးထားၿပီးသၾက္ကာလမွာshowပြဲေတြတစ္ခ်ိဳ႕ကအလုပ္ေတြကိုပူံမွန္လိုျပန္လုပ္ေနၾကလို႔”မင္းတို႔ စကစနဲ႔ခံဝန္ေတြထိုးၿပီးရင္လဲၿငိမ္ေနၾကေလကြခုအားလုံးပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုနဲ႔ဟိုပြဲတက္ဒီပြဲတ

က္ဟိုေရာင္းဒီေရာင္းပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုမ်ိဳးတေျဖးေျဖးလုပ္လာၾကရင္ေတာ့ဆိုၿပီးခံျပင္းစြာေျပာလာခဲ့ပါတယ္။crd

 

Zawgyi

ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရမင္းသားမင္းေမာ္ကြန္းကေတာ့အႏုပညာေလာကမွာ

ေအာင္ျမင္မႈ႔ရရွိခဲ့တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္မတရားမႈ႔ကိုတြန္းလွန္လာခဲ့ျ

ကတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇင္ဝိုင္းရဲ့သားျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ကာလနိုင္ငံေရးမွာလဲမတရားသိမ္းပိုက္မႈ႔အေပၚမွာလဲအမွန္တရားျပည္သူေ

တြဘက္ကေနရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကတာပဲဖစ္ပါတယ္။မတရားမႈ႔ကိုခံျပင္းလြန္းလို

့မိသားစုလိုက္ေတာတစ္ေနရာမွာတလရအတြက္အခက္ခဲေတြၾကားကႀကိဳး

စားေပးေနတာပဲဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ေလးမွာခံဝန္ကတိထိူးထားၿပီးၾသက္ကာလမွာshowပြဲေတြတစ္ခ်ိဳ႕ကအလုပ္

ေတြကိုပူံမွန္လိုျပန္လုပ္ေနၾကလို႔”မင္းတို႔ စကစနဲ႔ခံဝန္ေတြထိုးၿပီးရင္လဲ

ၿငိမ္ေနၾကေလကြခုအားလုံးပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုနဲ႔ဟိုပြဲတက္ဒီပြဲတက္ဟိုေ

ရာင္းဒီေရာင္းပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနသလိုမ်ိဳးတေျဖးေျဖးလုပ္လာၾကရင္ေတာ့

ဆိုၿပီးခံျပင္းစြာေျပာလာခဲ့ပါတယ္။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.