ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီ ျပည္ၿမိဳ႕ မွာျဖစ္သြားတဲ့ အသက္ ၁၆ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ မိန္းကေလးရဲ့ ရင္နာဖြယ္ျဖစ္ရပ္

ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီ ျပည္ၿမိဳ႕ မွာျဖစ္သြားတဲ့ အသက္ ၁၆ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ မိန္းကေလးရဲ့ ရင္နာဖြယ္ျဖစ္ရပ္

ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီခန႔္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္း ပန္းၿခံအနီးေဘာတံတားတြင္ လူတစ္ဦး ဧရာဝတီျမစ္ထဲသို႔ခုန္ခ်သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိ၍

ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဒသတြင္းေရနစ္သူကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္း၊ အျခား ပရဟိတအသင္းမ်ား ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ၊ေရထဲခုန္ခ်သြားသူ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ခန႔္

အမ်ိဳးသမီးငယ္အား ေန႔လည္ (၁၂:၃၀) ခန႔္အခ်ိန္တြင္အမွတ္(၃) ေက်ာင္းေနာက္ေက်ာဘက္ ျမစ္ထဲတြင္ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ ေမဃမာလာပရဟိတအသင္းကားျဖင့္ ျပည္ ကုတင္(၅၀၀) ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။crd

ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီ ျပည္ၿမိဳ႕ မွာျဖစ္သြားတဲ့ အသက္ ၁၆ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ မိန္းကေလးရဲ့ ရင္နာဖြယ္ျဖစ္ရပ္

ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီခန႔္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္း ပန္းၿခံအနီးေဘာတံတားတြင္ လူတစ္ဦး ဧရာဝတီျမစ္ထဲသို႔ခုန္ခ်သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိ၍

ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဒသတြင္းေရနစ္သူကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္း၊ အျခား ပရဟိတအသင္းမ်ား ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ၊ေရထဲခုန္ခ်သြားသူ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ခန႔္

 

အမ်ိဳးသမီးငယ္အား ေန႔လည္ (၁၂:၃၀) ခန႔္အခ်ိန္တြင္အမွတ္(၃) ေက်ာင္းေနာက္ေက်ာဘက္ ျမစ္ထဲတြင္ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ ေမဃမာလာပရဟိတအသင္းကားျဖင့္ ျပည္ ကုတင္(၅၀၀) ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။crd

ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီ ျပည္ၿမိဳ႕ မွာျဖစ္သြားတဲ့ အသက္ ၁၆ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ မိန္းကေလးရဲ့ ရင္နာဖြယ္ျဖစ္ရပ္

ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီခန႔္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္း ပန္းၿခံအနီးေဘာတံတားတြင္ လူတစ္ဦး ဧရာဝတီျမစ္ထဲသို႔ခုန္ခ်သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိ၍

ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဒသတြင္းေရနစ္သူကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္း၊ အျခား ပရဟိတအသင္းမ်ား ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ၊ေရထဲခုန္ခ်သြားသူ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ခန႔္

အမ်ိဳးသမီးငယ္အား ေန႔လည္ (၁၂:၃၀) ခန႔္အခ်ိန္တြင္အမွတ္(၃) ေက်ာင္းေနာက္ေက်ာဘက္ ျမစ္ထဲတြင္ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ ေမဃမာလာပရဟိတအသင္းကားျဖင့္ ျပည္ ကုတင္(၅၀၀) ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။crd

ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီ ျပည္ၿမိဳ႕ မွာျဖစ္သြားတဲ့ အသက္ ၁၆ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ မိန္းကေလးရဲ့ ရင္နာဖြယ္ျဖစ္ရပ္

ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီခန႔္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္း ပန္းၿခံအနီးေဘာတံတားတြင္ လူတစ္ဦး ဧရာဝတီျမစ္ထဲသို႔ခုန္ခ်သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိ၍

ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဒသတြင္းေရနစ္သူကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္း၊ အျခား ပရဟိတအသင္းမ်ား ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ၊ေရထဲခုန္ခ်သြားသူ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ခန႔္

အမ်ိဳးသမီးငယ္အား ေန႔လည္ (၁၂:၃၀) ခန႔္အခ်ိန္တြင္အမွတ္(၃) ေက်ာင္းေနာက္ေက်ာဘက္ ျမစ္ထဲတြင္ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ ေမဃမာလာပရဟိတအသင္းကားျဖင့္ ျပည္ ကုတင္(၅၀၀) ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.