ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မေန႔ညေနပိုင္းက အသက္၁၇ႏွစ္ သာရွိေသးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္……..

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မေန႔ညေနပိုင္းက အသက္၁၇ႏွစ္ သာရွိေသးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္……..

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မလိုလားအပ္သည့္ အနိဌာ႐ုံျဖစ္ရပ္မ်ားမျဖစ္ရေအာင္ ေဂါပကအဖြဲ႕နဲ႔ ပရဟိတအသင္းမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေန

မေန႔ညေနပိုင္းက အသက္ (17) ႏွစ္အရြယ္ မ ဇြန္…ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးဟာ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚတက္ၿပီး ခုန္ခ်ဖို႔ႀကံစည္ႀကိဳးစားရာမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အခ်ိန္မွီသိရွိၿပီး တားဆီးနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အထမေျမာက္ခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ အနိဌာ႐ုံျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ ေဂါပကအဖြဲ႕နဲ႔ နယ္ခံပရဟိတအသင္းမ်ားက

ဇြဲကပင္ေတာင္တက္လမ္း အေရွ႕ျခမ္းလမ္းနဲ႔ အေနာက္ဘက္လမ္း ႏွစ္လမ္းလုံးကို ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။

ခရက္ဒစ္

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မေန႔ညေနပိုင္းက အသက္၁ရႏွစ္ သာရွိေသးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္……..

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မလိုလားအပ္သည့္ အနိဌာ႐ုံျဖစ္ရပ္မ်ားမျဖစ္ရေအာင္ ေဂါပကအဖြဲ႕နဲ႔ ပရဟိတအသင္းမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေန

မေန႔ညေနပိုင္းက အသက္ (17) ႏွစ္အရြယ္ မ ဇြန္…ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးဟာ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚတက္ၿပီး ခုန္ခ်ဖို႔ႀကံစည္ႀကိဳးစားရာမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အခ်ိန္မွီသိရွိၿပီး တားဆီးနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အထမေျမာက္ခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ အနိဌာ႐ုံျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ ေဂါပကအဖြဲ႕နဲ႔ နယ္ခံပရဟိတအသင္းမ်ားက

ဇြဲကပင္ေတာင္တက္လမ္း အေရွ႕ျခမ္းလမ္းနဲ႔ အေနာက္ဘက္လမ္း ႏွစ္လမ္းလုံးကို ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။

ခရက္ဒစ္

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မေန႔ညေနပိုင္းက အသက္၁၇ႏွစ္ သာရွိေသးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္……..

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မလိုလားအပ္သည့္ အနိဌာ႐ုံျဖစ္ရပ္မ်ားမျဖစ္ရေအာင္ ေဂါပကအဖြဲ႕နဲ႔ ပရဟိတအသင္းမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေန

မေန႔ညေနပိုင္းက အသက္ (17) ႏွစ္အရြယ္ မ ဇြန္…ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးဟာ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚတက္ၿပီး ခုန္ခ်ဖို႔ႀကံစည္ႀကိဳးစားရာမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အခ်ိန္မွီသိရွိၿပီး တားဆီးနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အထမေျမာက္ခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ အနိဌာ႐ုံျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ ေဂါပကအဖြဲ႕နဲ႔ နယ္ခံပရဟိတအသင္းမ်ားက

ဇြဲကပင္ေတာင္တက္လမ္း အေရွ႕ျခမ္းလမ္းနဲ႔ အေနာက္ဘက္လမ္း ႏွစ္လမ္းလုံးကို ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။

ခရက္ဒစ္

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မေန႔ညေနပိုင္းက အသက္၁ရႏွစ္ သာရွိေသးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္……..

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မလိုလားအပ္သည့္ အနိဌာ႐ုံျဖစ္ရပ္မ်ားမျဖစ္ရေအာင္ ေဂါပကအဖြဲ႕နဲ႔ ပရဟိတအသင္းမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေန

မေန႔ညေနပိုင္းက အသက္ (17) ႏွစ္အရြယ္ မ ဇြန္…ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးဟာ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚတက္ၿပီး ခုန္ခ်ဖို႔ႀကံစည္ႀကိဳးစားရာမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အခ်ိန္မွီသိရွိၿပီး တားဆီးနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အထမေျမာက္ခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ အနိဌာ႐ုံျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ ေဂါပကအဖြဲ႕နဲ႔ နယ္ခံပရဟိတအသင္းမ်ားက

ဇြဲကပင္ေတာင္တက္လမ္း အေရွ႕ျခမ္းလမ္းနဲ႔ အေနာက္ဘက္လမ္း ႏွစ္လမ္းလုံးကို ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။

ခရက္ဒစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published.