မင္းေအာင္လႈိင္ ဇနီးၾကဴၾကဴလွ ပထမအိမ္ေထာင္နဲ႔ပံု ထြက္ေပၚလာ

မင္းေအာင္လႈိင္ ဇနီးၾကဴၾကဴလွ ပထမအိမ္ေထာင္နဲ႔ပံု ထြက္ေပၚလာ

မင္းေအာင္လႈိင္ ဟာသူမိန္းမ ၾကဴၾကဴလွ ဆရာမကိုလည္း အနစ္နာခံတတ္သူ ဆရာမအျဖစ္ မင္းေအာင္လႈိင္က အစည္းအေဝးမွာခ်ီးက်ဴးသြားတယ္လို႔သိရပါသည္။

မင္းေအာင္လိႈင္က သူ႔ဇနီးကိုခ်ီးမြန္းခန္းဖြင့္ရာမွ သူ႔ဇနီးက ေက်ာင္းဆရာမျဖစ္ေၾကာင္း၊ဆရာမဆုိတာဝါသနာ၊ ေစတနာ၊အနစ္နာ အနာ၃မ်ိဳးနဲ႔အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း

ၾကဴၾကဴလွဟာစာသင္တာဝါသနာပါသူျဖစ္ျပီး မဟာဘြဲ႔တန္းတက္ကတည္းက အခ်ိန္းပိုင္းနည္းျပအျဖစ္ လုပ္သားေကာလိပ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

သူတပ္ရင္းမွဴးျဖစ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္ထြက္ခိုင္းလိုက္လို႔ သူ႔ကိုအေလးထား၍ အလုပ္ထြက္ေၾကာင္း၊မထြက္ခ်င္ဘူးလုိ႔ သူ႔ကို တဖြဖြေျပာေၾကာင္း၊

အခုဆုိရင္ ၾကဴၾကဴလွ တပည့္ေတြ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၾကဴၾကဴလွကဲ့သုိ႔ဆရာမေတြက အနစ္နာခံသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းမင္းေအာင္လႈိင္ကေျပာသြားပါတယ္။ crd

မင္းေအာင္လႈိင္ ဇနီးၾကဴၾကဴလွ ပထမအိမ္ေထာင္နဲ႔ပံု ထြက္ေပၚလာ

 

မင္းေအာင္လႈိင္ ဟာသူမိန္းမ ၾကဴၾကဴလွ ဆရာမကိုလည္း အနစ္နာခံတတ္သူ ဆရာမအျဖစ္ မင္းေအာင္လႈိင္က အစည္းအေဝးမွာခ်ီးက်ဴးသြားတယ္လို႔သိရပါသည္။

မင္းေအာင္လိႈင္က သူ႔ဇနီးကိုခ်ီးမြန္းခန္းဖြင့္ရာမွ သူ႔ဇနီးက ေက်ာင္းဆရာမျဖစ္ေၾကာင္း၊ဆရာမဆုိတာဝါသနာ၊ ေစတနာ၊အနစ္နာ အနာ၃မ်ိဳးနဲ႔အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း

ၾကဴၾကဴလွဟာစာသင္တာဝါသနာပါသူျဖစ္ျပီး မဟာဘြဲ႔တန္းတက္ကတည္းက အခ်ိန္းပိုင္းနည္းျပအျဖစ္ လုပ္သားေကာလိပ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

သူတပ္ရင္းမွဴးျဖစ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္ထြက္ခိုင္းလိုက္လို႔ သူ႔ကိုအေလးထား၍ အလုပ္ထြက္ေၾကာင္း၊မထြက္ခ်င္ဘူးလုိ႔ သူ႔ကို တဖြဖြေျပာေၾကာင္း၊

အခုဆုိရင္ ၾကဴၾကဴလွ တပည့္ေတြ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၾကဴၾကဴလွကဲ့သုိ႔ဆရာမေတြက အနစ္နာခံသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းမင္းေအာင္လႈိင္ကေျပာသြားပါတယ္။ crd

မင္းေအာင္လႈိင္ ဇနီးၾကဴၾကဴလွ ပထမအိမ္ေထာင္နဲ႔ပံု ထြက္ေပၚလာ

 

မင္းေအာင္လႈိင္ ဟာသူမိန္းမ ၾကဴၾကဴလွ ဆရာမကိုလည္း အနစ္နာခံတတ္သူ ဆရာမအျဖစ္ မင္းေအာင္လႈိင္က အစည္းအေဝးမွာခ်ီးက်ဴးသြားတယ္လို႔သိရပါသည္။

မင္းေအာင္လိႈင္က သူ႔ဇနီးကိုခ်ီးမြန္းခန္းဖြင့္ရာမွ သူ႔ဇနီးက ေက်ာင္းဆရာမျဖစ္ေၾကာင္း၊ဆရာမဆုိတာဝါသနာ၊ ေစတနာ၊အနစ္နာ အနာ၃မ်ိဳးနဲ႔အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း

ၾကဴၾကဴလွဟာစာသင္တာဝါသနာပါသူျဖစ္ျပီး မဟာဘြဲ႔တန္းတက္ကတည္းက အခ်ိန္းပိုင္းနည္းျပအျဖစ္ လုပ္သားေကာလိပ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

သူတပ္ရင္းမွဴးျဖစ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္ထြက္ခိုင္းလိုက္လို႔ သူ႔ကိုအေလးထား၍ အလုပ္ထြက္ေၾကာင္း၊မထြက္ခ်င္ဘူးလုိ႔ သူ႔ကို တဖြဖြေျပာေၾကာင္း၊

အခုဆုိရင္ ၾကဴၾကဴလွ တပည့္ေတြ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၾကဴၾကဴလွကဲ့သုိ႔ဆရာမေတြက အနစ္နာခံသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းမင္းေအာင္လႈိင္ကေျပာသြားပါတယ္။ crd

မင္းေအာင္လႈိင္ ဇနီးၾကဴၾကဴလွ ပထမအိမ္ေထာင္နဲ႔ပံု ထြက္ေပၚလာ

 

မင္းေအာင္လႈိင္ ဟာသူမိန္းမ ၾကဴၾကဴလွ ဆရာမကိုလည္း အနစ္နာခံတတ္သူ ဆရာမအျဖစ္ မင္းေအာင္လႈိင္က အစည္းအေဝးမွာခ်ီးက်ဴးသြားတယ္လို႔သိရပါသည္။

မင္းေအာင္လိႈင္က သူ႔ဇနီးကိုခ်ီးမြန္းခန္းဖြင့္ရာမွ သူ႔ဇနီးက ေက်ာင္းဆရာမျဖစ္ေၾကာင္း၊ဆရာမဆုိတာဝါသနာ၊ ေစတနာ၊အနစ္နာ အနာ၃မ်ိဳးနဲ႔အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း

ၾကဴၾကဴလွဟာစာသင္တာဝါသနာပါသူျဖစ္ျပီး မဟာဘြဲ႔တန္းတက္ကတည္းက အခ်ိန္းပိုင္းနည္းျပအျဖစ္ လုပ္သားေကာလိပ္မွာ ေက်ာင္းဆရာမလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

သူတပ္ရင္းမွဴးျဖစ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္ထြက္ခိုင္းလိုက္လို႔ သူ႔ကိုအေလးထား၍ အလုပ္ထြက္ေၾကာင္း၊မထြက္ခ်င္ဘူးလုိ႔ သူ႔ကို တဖြဖြေျပာေၾကာင္း၊

အခုဆုိရင္ ၾကဴၾကဴလွ တပည့္ေတြ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေတြပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၾကဴၾကဴလွကဲ့သုိ႔ဆရာမေတြက အနစ္နာခံသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းမင္းေအာင္လႈိင္ကေျပာသြားပါတယ္။ crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.