အာဆီယံနဲ႔ NUG အစိုးရ ေတြ႕ဆုံဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို ကန႔္ကြက္ပယ္ခ်တယ္ဆိုၿပီး နိုင္ငံျခားေရး ထုတ္ျပန္

အာဆီယံနဲ႔ NUG အစိုးရ ေတြ႕ဆုံဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို ကန႔္ကြက္ပယ္ခ်တယ္ဆိုၿပီး နိုင္ငံျခားေရး ထုတ္ျပန္


May 4, 2022Ok MediaLeave A CommentOn အာဆီယံနဲ႔ NUG အစိုးရ ေတြ႕ဆုံဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို ကန႔္ကြက္ပယ္ခ်တယ္ဆိုၿပီး နိုင္ငံျခားေရး ထုတ္ျပန္
ေမလ ၃

အာဆီယံအား အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အစိုးရ (NUG) ႏွင့္ အလြတ္သေဘာထိေတြ႕ ဆက္ဆံရန္ အဆိုျပဳခ်က္အေပၚ

ျမန္မာနိုင္ငံက ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ပယ္ခ်တယ္ဆိုၿပီး နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) ၊ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ၊ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (PDF) ႏွင့္

ယင္းတို႔၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္တြင္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/၂၀၂၁ ျဖင့္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

 

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ပယ္ခ်ၿပီး ေနာင္တြင္ မေလးရွားနိုင္ငံအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ာ းအေနျဖင့္

အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အားေပးပံ့ပိုးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း သတိေပးဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Crd

Zawgyi

အာဆီယံနဲ႔ NUG အစိုးရ ေတြ႕ဆုံဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို ကန႔္ကြက္ပယ္ခ်တယ္ဆိုၿပီး နိုင္ငံျခားေရး ထုတ္ျပန္

May 4, 2022Ok MediaLeave A CommentOn အာဆီယံနဲ႔ NUG အစိုးရ ေတြ႕ဆုံဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို ကန႔္ကြက္ပယ္ခ်တယ္ဆိုၿပီး နိုင္ငံျခားေရး ထုတ္ျပန္
ေမလ ၃

အာဆီယံအား အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အစိုးရ (NUG) ႏွင့္ အလြတ္သေဘာထိေတြ႕ ဆက္ဆံရန္ အဆိုျပဳခ်က္အေပၚ

ျမန္မာနိုင္ငံက ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ပယ္ခ်တယ္ဆိုၿပီး နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ

 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) ၊ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ၊ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (PDF) ႏွင့္

ယင္းတို႔၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္တြင္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/၂၀၂၁ ျဖင့္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ပယ္ခ်ၿပီး ေနာင္တြင္ မေလးရွားနိုင္ငံအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ာ းအေနျဖင့္

 

အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အားေပးပံ့ပိုးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း သတိေပးဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.