တကၠသိုလ္ တက္စ အခ်ိန္ ၁၆ႏွစ္ အရြယ္မွာဘဲ ခ်စ္သူနဲ႔ လြန္က်ဴ းမိၿပီး ကိုယ္ဝန္ရ လာေသာအခါ…

တကၠသိုလ္ တက္စ အခ်ိန္ ၁၆ႏွစ္ အရြယ္မွာဘဲ ခ်စ္သူနဲ႔ လြန္က်ဴ းမိၿပီး ကိုယ္ဝန္ရ လာေသာအခါ…

လူတိုင္းသည္ မိမ၏ အေျခအေနအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ခ်င့္ခ်ိန္ သင့္ေပသည္။ လူငယ္တို႔၏ သဘာဝ အမွား မကင္းေသာ္လည္း မွားယြင္းမ ႈေတြကို ရင္ဆိုင္နိုင္ေသာ သတၱိရွိရေပမည္။ ယခုတြင္လည္ းဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ

Zianne Tremedalဆိုသည့္ ေကာင္မေလးဟာ တကၠသိုလ္စ တက္စ အရြယ္ ၁၆ႏွစ္ေလာက္သာ ရွိေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ စိတ္ကစားၿပီး ရည္းစားထားရာမွ လြန္သြားခဲ့ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေကာင္ေလးက တာဝန္မယူဘဲ ထားရစ္ခဲ့သျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သိမ္ငယ္စြာေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

သူမ၏ မိဘမ်ားကပင္ အစကစိတ္ဆိုးၿပီးစကားမေျပာသည္အထိျဖစ္လာေသာ္လည္း အရႈံးမေပးဘဲအေကာင္းဆုံးရင္ဆိုင္ၿပီး ကေလးကိုေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ယခုတြင္ေကာင္မေလးဟာသူ၏သားငယ္ေလးႏွင့္အတူခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ကမၻာေလးကိုရရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
crd

တကၠသိုလ္ တက္စ အခ်ိန္ ၁၆ႏွစ္ အရြယ္မွာဘဲ ခ်စ္သူနဲ႔ လြန္က်ဴ းမိၿပီး ကိုယ္ဝန္ရ လာေသာအခါ…

 

လူတိုင္းသည္ မိမ၏ အေျခအေနအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ခ်င့္ခ်ိန္ သင့္ေပသည္။ လူငယ္တို႔၏ သဘာဝ အမွား မကင္းေသာ္လည္း မွားယြင္းမ ႈေတြကို ရင္ဆိုင္နိုင္ေသာ သတၱိရွိရေပမည္။ ယခုတြင္လည္ းဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ

Zianne Tremedalဆိုသည့္ ေကာင္မေလးဟာ တကၠသိုလ္စ တက္စ အရြယ္ ၁၆ႏွစ္ေလာက္သာ ရွိေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ စိတ္ကစားၿပီး ရည္းစားထားရာမွ လြန္သြားခဲ့ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေကာင္ေလးက တာဝန္မယူဘဲ ထားရစ္ခဲ့သျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သိမ္ငယ္စြာေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

သူမ၏ မိဘမ်ားကပင္ အစကစိတ္ဆိုးၿပီးစကားမေျပာသည္အထိျဖစ္လာေသာ္လည္း အရႈံးမေပးဘဲအေကာင္းဆုံးရင္ဆိုင္ၿပီး ကေလးကိုေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ယခုတြင္ေကာင္မေလးဟာသူ၏သားငယ္ေလးႏွင့္အတူခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ကမၻာေလးကိုရရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.