ေရထဲခုန္ခ်သည့္ခ်စ္သူ(၂)ဦးကိုဆင္းကယ္ရာမွကယ္သူေရာခုန္ခ်သူေရာ…….

ေရထဲခုန္ခ်သည့္ခ်စ္သူ(၂)ဦးကိုဆင္းကယ္ရာမွကယ္သူေရာခုန္ခ်သူေရာ…….

သၽွမ္းျပည္ေတာင္းပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ ႐ုရွားေရကန္းအနီးတြင္ သည့္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရန္ျဖစ္ကာ ေရထဲခုန္ခ်ၿပီး အမ်ိဳးသားသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကလိုက္လံကူညီကာ (၃)ဦးစလုံး ေရႏွစ္ ေသဆုံး သြားရေၾကာင္း သတင္းသိရသည္။ျဖစ္စဥ္မွာ မနက္ပိုင္း ၉ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္

သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ ႐ုရွားေရကန္အနီးတြင္ ခ်စ္သူ နစ္ဦး ရန္ျဖစ္ရင္းေရထဲခုန္ခ်ခဲ့ရာ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ သူငယ္ခ်င္းက ကယ္ဆယ္ရန္ အတြက္ လိုက္ခုန္ဆင္းရာမွ သုံးဦးစလုံး ေရႏွစ္ ေသဆုံးေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ မ်ား စုေပါင္းကာ အေလာင္းကို ျပန္လည္ရွာေဖြၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ သုံးဦးစလုံးကို နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ ခန႔္တြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။crd

ေရထဲခုန္ခ်သည့္ခ်စ္သူ(၂)ဦးကိုဆင္းကယ္ရာမွကယ္သူေရာခုန္ခ်သူေရာ…….

 

သၽွမ္းျပည္ေတာင္းပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ ႐ုရွားေရကန္းအနီးတြင္ သည့္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရန္ျဖစ္ကာ ေရထဲခုန္ခ်ၿပီး အမ်ိဳးသားသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကလိုက္လံကူညီကာ (၃)ဦးစလုံး ေရႏွစ္ ေသဆုံး သြားရေၾကာင္း သတင္းသိရသည္။ျဖစ္စဥ္မွာ မနက္ပိုင္း ၉ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္

သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ ႐ုရွားေရကန္အနီးတြင္ ခ်စ္သူ နစ္ဦး ရန္ျဖစ္ရင္းေရထဲခုန္ခ်ခဲ့ရာ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ သူငယ္ခ်င္းက ကယ္ဆယ္ရန္ အတြက္ လိုက္ခုန္ဆင္းရာမွ သုံးဦးစလုံး ေရႏွစ္ ေသဆုံးေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ မ်ား စုေပါင္းကာ အေလာင္းကို ျပန္လည္ရွာေဖြၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ သုံးဦးစလုံးကို နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ ခန႔္တြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။crd

ေရထဲခုန္ခ်သည့္ခ်စ္သူ(၂)ဦးကိုဆင္းကယ္ရာမွကယ္သူေရာခုန္ခ်သူေရာ…….

 

သၽွမ္းျပည္ေတာင္းပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ ႐ုရွားေရကန္းအနီးတြင္ သည့္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရန္ျဖစ္ကာ ေရထဲခုန္ခ်ၿပီး အမ်ိဳးသားသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကလိုက္လံကူညီကာ (၃)ဦးစလုံး ေရႏွစ္ ေသဆုံး သြားရေၾကာင္း သတင္းသိရသည္။ျဖစ္စဥ္မွာ မနက္ပိုင္း ၉ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္

သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ ႐ုရွားေရကန္အနီးတြင္ ခ်စ္သူ နစ္ဦး ရန္ျဖစ္ရင္းေရထဲခုန္ခ်ခဲ့ရာ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ သူငယ္ခ်င္းက ကယ္ဆယ္ရန္ အတြက္ လိုက္ခုန္ဆင္းရာမွ သုံးဦးစလုံး ေရႏွစ္ ေသဆုံးေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ မ်ား စုေပါင္းကာ အေလာင္းကို ျပန္လည္ရွာေဖြၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ သုံးဦးစလုံးကို နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ ခန႔္တြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။crd

ေရထဲခုန္ခ်သည့္ခ်စ္သူ(၂)ဦးကိုဆင္းကယ္ရာမွကယ္သူေရာခုန္ခ်သူေရာ…….

 

သၽွမ္းျပည္ေတာင္းပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ ႐ုရွားေရကန္းအနီးတြင္ သည့္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရန္ျဖစ္ကာ ေရထဲခုန္ခ်ၿပီး အမ်ိဳးသားသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကလိုက္လံကူညီကာ (၃)ဦးစလုံး ေရႏွစ္ ေသဆုံး သြားရေၾကာင္း သတင္းသိရသည္။ျဖစ္စဥ္မွာ မနက္ပိုင္း ၉ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္

သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ ႐ုရွားေရကန္အနီးတြင္ ခ်စ္သူ နစ္ဦး ရန္ျဖစ္ရင္းေရထဲခုန္ခ်ခဲ့ရာ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ သူငယ္ခ်င္းက ကယ္ဆယ္ရန္ အတြက္ လိုက္ခုန္ဆင္းရာမွ သုံးဦးစလုံး ေရႏွစ္ ေသဆုံးေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ မ်ား စုေပါင္းကာ အေလာင္းကို ျပန္လည္ရွာေဖြၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ သုံးဦးစလုံးကို နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ ခန႔္တြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.