အဆိုေတာ္ေလးျဖဴမွ သူ၏ ၅၇ ႏွစ္ ေမြးေန႔အျဖစ္ ဓမၼဂုဏ္

အဆိုေတာ္ေလးျဖဴမွ သူ၏ ၅၇ ႏွစ္ ေမြးေန႔အျဖစ္ ဓမၼဂုဏ္

ရည္ဆရာေတာ္ (ေရႊျပည္သာ)အား လင့္ခ႐ူဇာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ဆရာေတာ္ေရးသားထုတ္ေဝးေနေသာ ဓမၼသည္သာအားကိုးရာ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္နဝကမၼ ဝတၳဳေငြမ်ားလည္းလႉဒါန္းသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။Crd

အဆိုေတာ္ေလးျဖဴမွ သူ၏ ၅၇ ႏွစ္ ေမြးေန႔အျဖစ္ ဓမၼဂုဏ္

ရည္ဆရာေတာ္ (ေရႊျပည္သာ)အား လင့္ခ႐ူဇာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ဆရာေတာ္ေရးသားထုတ္ေဝးေနေသာ ဓမၼသည္သာအားကိုးရာ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္နဝကမၼ ဝတၳဳေငြမ်ားလည္းလႉဒါန္းသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။Crd

အဆိုေတာ္ေလးျဖဴမွ သူ၏ ၅၇ ႏွစ္ ေမြးေန႔အျဖစ္ ဓမၼဂုဏ္

ရည္ဆရာေတာ္ (ေရႊျပည္သာ)အား လင့္ခ႐ူဇာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ဆရာေတာ္ေရးသားထုတ္ေဝးေနေသာ ဓမၼသည္သာအားကိုးရာ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္နဝကမၼ ဝတၳဳေငြမ်ားလည္းလႉဒါန္းသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။Crd

အဆိုေတာ္ေလးျဖဴမွ သူ၏ ၅၇ ႏွစ္ ေမြးေန႔အျဖစ္ ဓမၼဂုဏ္

ရည္ဆရာေတာ္ (ေရႊျပည္သာ)အား လင့္ခ႐ူဇာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ဆရာေတာ္ေရးသားထုတ္ေဝးေနေသာ ဓမၼသည္သာအားကိုးရာ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္နဝကမၼ ဝတၳဳေငြမ်ားလည္းလႉဒါန္းသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။Crd

အဆိုေတာ္ေလးျဖဴမွ သူ၏ ၅၇ ႏွစ္ ေမြးေန႔အျဖစ္ ဓမၼဂုဏ္

ရည္ဆရာေတာ္ (ေရႊျပည္သာ)အား လင့္ခ႐ူဇာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ဆရာေတာ္ေရးသားထုတ္ေဝးေနေသာ ဓမၼသည္သာအားကိုးရာ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္နဝကမၼ ဝတၳဳေငြမ်ားလည္းလႉဒါန္းသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။Crd

အဆိုေတာ္ေလးျဖဴမွ သူ၏ ၅၇ ႏွစ္ ေမြးေန႔အျဖစ္ ဓမၼဂုဏ္

ရည္ဆရာေတာ္ (ေရႊျပည္သာ)အား လင့္ခ႐ူဇာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ဆရာေတာ္ေရးသားထုတ္ေဝးေနေသာ ဓမၼသည္သာအားကိုးရာ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္နဝကမၼ ဝတၳဳေငြမ်ားလည္းလႉဒါန္းသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။Crd

အဆိုေတာ္ေလးျဖဴမွ သူ၏ ၅၇ ႏွစ္ ေမြးေန႔အျဖစ္ ဓမၼဂုဏ္

ရည္ဆရာေတာ္ (ေရႊျပည္သာ)အား လင့္ခ႐ူဇာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ဆရာေတာ္ေရးသားထုတ္ေဝးေနေသာ ဓမၼသည္သာအားကိုးရာ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္နဝကမၼ ဝတၳဳေငြမ်ားလည္းလႉဒါန္းသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။Crd

အဆိုေတာ္ေလးျဖဴမွ သူ၏ ၅၇ ႏွစ္ ေမြးေန႔အျဖစ္ ဓမၼဂုဏ္

ရည္ဆရာေတာ္ (ေရႊျပည္သာ)အား လင့္ခ႐ူဇာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ဆရာေတာ္ေရးသားထုတ္ေဝးေနေသာ ဓမၼသည္သာအားကိုးရာ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္နဝကမၼ ဝတၳဳေငြမ်ားလည္းလႉဒါန္းသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.