Categories
ဘာသာေရး

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

 

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

Categories
ဘာသာေရး

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

 

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

ျမန္မာတို႔၏ဝါတြင္းကာလအိမ္ေထာင္မျပဳရသည့္ဓေလ့ဆင္းသက္မႈ

အျပည့္အစုံကို ေအာက္တြင္ ႐ုပ္သံဖိုင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရက္ဒစ္ ဗြီဒီယို

Categories
ဘာသာေရး

ဖုန္းနံပါတ္အၿပဲေလးကိုင္ၿပီး အေမဆီ ဖုန္းဆက္ခ်င္လို႔ပါဆိုတဲ့ ကိုရင္ေလး…

ဖုန္းနံပါတ္အၿပဲေလးကိုင္ၿပီး အေမဆီ ဖုန္းဆက္ခ်င္လို႔ပါဆိုတဲ့ ကိုရင္ေလး…

” ဦးဇင္း ဖုန္းဆက္လို႔ရလား ” ” ေဟ ရတာေပါ့ဘုရား ကိုရင္က ဘယ္သူဆီမ်ားဆက္မလို႔လဲ” ေအမ့ဆီကိုပါ ” ” ဖုန္းနံပါတ္ေကာ ပါရဲ႕လား ”

” ပါပါတယ္ဘုရား ”လက္ထဲၾကည့္လိုက္ေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းျပတ္ေနတဲ့ကတၳဴစာ႐ြက္ေလး။” ဟာ ကိုရင္ ဘယ္လိုမ်ား ႏွစ္ပိုင္းျပတ္ေနရတာတုန္း”

ေပ်ာက္မွာစိုးလို႔ သင္းပိုင္ထဲလိတ္ထားတာၿပဲသြားတာဘုရား ”ေၾသာ္ ကိုရင္ရယ္ အေမ့ကို ဆက္သြယ္ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္ေလးကို ေပ်ာက္မွာစိုးသတဲ့…

” ဒါဆို ကိုရင္က တစ္လုံးခ်င္းေျပာ ဦးဇင္းကႏိုပ္ၿပီး ဆက္ေပးမယ္ ”

” မွန္ပါ့ 09………”.သူေျပာသလို ႏိုပ္ၿပီး ေခၚလိုက္တာ ဖုန္းစင္တာကတပ္စင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း တုန႔္ျပန္ေျပာပါတယ္…” ဟ ကိုရင္ တပ္ဆင္မထားဘူးတဲ့ ေနာက္တစ္လုံးရွိေသးလား ” ” ရွိေသးတယ္ဘုရား 09……”သူေျပာသလို ႏိုပ္သည္ အရင္အတိုင္းပင္ မရတပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိျပန္ပါတဲ့။ကိုရင္ မရဘူးတဲ့ ”ကိုရင္ ငိုမဲ့မဲ့ ျဖစ္သြားပါတယ္၊

” မွန္း ေသခ်ာၾကည့္ရေအာင္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွားေနသလားလို႔ ”ႏွစ္ပိုင္းျပတ္ေနတဲ့ စာ႐ြက္ေလးကို ေသခ်ာဆက္ၿပီးၾကည့္မွ ကိုယ့္နဖူးကိုယ္ ႐ိုက္မိပါတယ္

”ေၾသာ္.. ကိုရင္ရယ္ အဂၤလိပ္ဂဏန္း 2 ကို ျမန္မာဂဏန္း ၇ မွတ္ၿပီး 2 ေနရာကို ၇ လို႔ေျပာတာကို လြဲၿပီေပါ့ဘုရား ”” ဟာ ဟုတ္လားဘုရား ၇ မွတ္ေနတာ ”” ထားလိုက္ပါ တပည့္ေတာ္ပဲ မွားတာကိုရင္ကို ယုံမိတာကို ဟဲ ဟဲ၊ခုတစ္ခါ အေမ့ဆီ ဖုန္းဆက္လို႔ရမွာပါ

”ကိုရင္ေပ်ာ္သြားပါတယ္၊ မိမိလည္း ဂဏန္းအမွန္တိုင္းဆက္လိုက္ပါတယ္။ ဖုန္းဝင္သြားပါၿပီ၊

” ဟလို ဘယ္သူလဲ…”တစ္ဖက္က အမ်ိဳးသမီး အသံပင္။” ကိုရင့္အေမ ထင္တယ္ ”ကိုရင္ဆီ ဖုန္းကမ္းၿပီး ေျပာေစလိုက္ပါတယ္။ ကိုရင္လည္း ဝမ္းသာလုံးစို႔သြားလားပဲ၊အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ အားရပါးရ ေျပာလိုက္တာက။အေမ သတိရလိုက္တာ..” တဲ့။

သားအမိႏွစ္ဦး စကားေျပာဆိုေနတာ နားေထာင္ရင္းသူတို႔ဘဝေလးေတြကို က႐ုဏာသက္မိ၏၊။ မိဘရင္ခြင္ထဲ ရွိေနရဦးမယ္ အ႐ြယ္ေလးေတြကအခုေတာ့ မိသားစုနဲ႔ေဝးရာမွာ အေဖနဲ႔ ေဝးရာမွာအေမနဲ႔ ေဝးရာမွာ။အားလုံး အားလုံးရဲ႕ ေဝးရာမွာ။

သာသနာအတြက္ ဒီသာသနာအတြက္ ဆိုတာနဲ႔ဘဝမွာ မ်က္ရည္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ပင္လယ္ေဝခဲ့ၿပီလဲ…? မိသားစုေတြ ဘယ္ႏွစ္စုမ်ား မ်က္ရည္ေၾကာ ေမွ်ာခဲ့ၾကၿပီလဲ…?
မိမိမေျပာတတ္ အမ်ားႀကီးေတာ့အမ်ားႀကီး ေမွ်ာျဖစ္ေနဦးမွာပါ….ဘယ္ထိလဲ…?သာသနာကိုခ်စ္သူေတြ မကုန္သ၍ထိလို႔ ေျဖရမွာပင္…။crd

Categories
ဘာသာေရး

သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္အား မိမိအလိုရွိသည္ကိုရည္စူး၍ အထိေရာက္ဆုံးပူေဇာ္နည္းအဓိဌာန္

သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္အား မိမိအလိုရွိသည္ကိုရည္စူး၍ အထိေရာက္ဆုံးပူေဇာ္နည္းအဓိဌာန္

နံနက္မိုးေသာက္အခါ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ၿပီး သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္အား (၉)ေခါက္ပူေဇာ္ပါ။ ညဘက္အိပ္ရာမဝင္ခင္ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ၿပီး သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္အား (၉)ေခါက္ပူေဇာ္ပါ။

ဤကဲ့သို႔ေန႔စဥ္ရက္မပ်က္ေစပဲ က်င့္ေဆာင္သြားပါလွ်င္ ေျပာတိုင္းဆိုတိုင္းေအာင္ျမင္ေစ၏။ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေစ၏။ ၾသဇာအာဏာတည္ေစ၏။ သမၼာေဒဝနတ္မ်ား ေလာကပါလနတ္ေဒဝါမ်ား အၿမဲေစာင့္ေရွာက္ရ၏။ တစ္ပါးသူတို႔က မိမိအားမေကာင္းမႀကံႏိုင္။ ေဘးဘယာေရာဂါအနာမ်ား ကင္းေပ်ာက္ရ၏။

အႏၲရာယ္ရန္စြယ္ အတိုက္အခံကင္းေဝးလိုပါက သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္အား နံနက္သက္ေစ့၊ ညသက္ေစ့ပူေဇာ္ပါဟု ဆရာတို႔မိန္႔ဆို၏။ အေမွာင္ပေယာဂ၊ စုန္း၊ကေဝ၊နတ္မိစာၦ၊ တေစၦ၊ေျမဘုတ္၊ သူတစ္ပါးျပဳစားျခင္းတို႔မွ ကင္းေဝးပေပ်ာက္ေစလိုပါက ည(၂၇)ေခါက္၊ နံနက္(၂၇)ေခါက္ ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ရမည္ဟု ဆရာတို႔မိန္႔ဆို၏။

ေလာကီကိစၥေကာင္းက်ိဴးခ်မ္းသာ မဂၤလာသုခႏွင့္ျပည့္စုံလိုပါက သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္အား နံနက္(၅၄)ေခါက္၊ ည(၅၄)ေခါက္ ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါဟု ဆရာတို႔မိန္႔ဆို၏။

အနာေရာဂါမ်ားကင္းေပ်ာက္ ခ်မ္းသာလိုပါက ေန႔စဥ္နံနက္အ႐ုဏ္တက္တိုင္း သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္အား (၁ဝ၈)ေခါက္ ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါဟု ဆရာတို႔မိန္႔ဆို၏။

ဝိဇၨာမဟိဒၶိ၊ သိဒၶိတန္ခိုးစြမ္းအားမ်ိဴးကို အလိုရွိပါက သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္အား ေန႔စဥ္(၁ဝဝဝ) ႐ြတ္အားေဆာင္၍၊ အေခါင္သိဒၶိ၊ မဟိဒၶိသည္၊ ဇမၺဴတစ္ခြင္၊ ေက်ာ္ေစာထင္လိမ့္မည္ဟု ဆရာတို႔မိန္႔ဆိုေလ၏။

အဓိ႒ာန္ကို ၉ရက္၊၁၈ရက္၊ ၂၇ရက္၊၃၆ရက္၊ ၄၅ရက္၊၅၄ရက္ စသည္ျဖင့္အဓိ႒ာန္ဝင္၍ ေန႔စဥ္(၁ဝဝဝ) ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ရမည္။crd

မူ‌‌ရင္းေရးသားပူေဇာ္သူအား ေလ းစားစြာျဖင့္ Credit ေပးပါသည္။

သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား မိမိအလိုရှိသည်ကိုရည်စူး၍ အထိရောက်ဆုံးပူဇော်နည်းအဓိဌာန်

နံနက်မိုးသောက်အခါ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား (၉)ခေါက်ပူဇော်ပါ။ ညဘက်အိပ်ရာမဝင်ခင် ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား (၉)ခေါက်ပူဇော်ပါ။

ဤကဲ့သို့နေ့စဉ်ရက်မပျက်စေပဲ ကျင့်ဆောင်သွားပါလျှင် ပြောတိုင်းဆိုတိုင်းအောင်မြင်စေ၏။ ဘေးရန်အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေ၏။ သြဇာအာဏာတည်စေ၏။ သမ္မာဒေဝနတ်များ လောကပါလနတ်ဒေဝါများ အမြဲစောင့်ရှောက်ရ၏။ တစ်ပါးသူတို့က မိမိအားမကောင်းမကြံနိုင်။ ဘေးဘယာရောဂါအနာများ ကင်းပျောက်ရ၏။

အန္တရာယ်ရန်စွယ် အတိုက်အခံကင်းဝေးလိုပါက သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား နံနက်သက်စေ့၊ ညသက်စေ့ပူဇော်ပါဟု ဆရာတို့မိန့်ဆို၏။ အမှောင်ပယောဂ၊ စုန်း၊ကဝေ၊နတ်မိစ္ဆာ၊ တစ္ဆေ၊မြေဘုတ်၊ သူတစ်ပါးပြုစားခြင်းတို့မှ ကင်းဝေးပပျောက်စေလိုပါက ည(၂၇)ခေါက်၊ နံနက်(၂၇)ခေါက် ရွတ်ဆိုပူဇော်ရမည်ဟု ဆရာတို့မိန့်ဆို၏။

လောကီကိစ္စကောင်းကျိူးချမ်းသာ မင်္ဂလာသုခနှင့်ပြည့်စုံလိုပါက သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား နံနက်(၅၄)ခေါက်၊ ည(၅၄)ခေါက် ရွတ်ဆိုပူဇော်ပါဟု ဆရာတို့မိန့်ဆို၏။

အနာရောဂါများကင်းပျောက် ချမ်းသာလိုပါက နေ့စဉ်နံနက်အရုဏ်တက်တိုင်း သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား (၁ဝ၈)ခေါက် ရွတ်ဆိုပူဇော်ပါဟု ဆရာတို့မိန့်ဆို၏။

ဝိဇ္ဇာမဟိဒ္ဓိ၊ သိဒ္ဓိတန်ခိုးစွမ်းအားမျိူးကို အလိုရှိပါက သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အား နေ့စဉ်(၁ဝဝဝ) ရွတ်အားဆောင်၍၊ အခေါင်သိဒ္ဓိ၊ မဟိဒ္ဓိသည်၊ ဇမ္ဗူတစ်ခွင်၊ ကျော်စောထင်လိမ့်မည်ဟု ဆရာတို့မိန့်ဆိုလေ၏။

အဓိဋ္ဌာန်ကို ၉ရက်၊၁၈ရက်၊ ၂ရရက်၊၃၆ရက်၊ ၄၅ရက်၊၅၄ရက် စသည်ဖြင့်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်၍ နေ့စဉ်(၁ဝဝဝ) ရွတ်ဆိုပူဇော်ရမည်။crd

မူ‌‌ရင်းရေးသားပူဇော်သူအား လေ းစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။

Categories
ဘာသာေရး

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ?

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ?

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….

ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် …. ဆွမ်းတော်စာ စားအပ် မစားအပ်လား …. ? အောက်တွင် အပြည့်အစုံကြည့်ရန် ….

Categories
ဘာသာေရး

တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ 

တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ 

တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်

တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်

တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်

တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်

တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်

တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  တမလွန်ဘဝကသူတွေကို အမျှဝေပေးရင် ရ မရ  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်  video အောက်တွင်ကြည့်ရန်

Categories
ဘာသာေရး

ဘုရားၾကာၾကာမရွိခိုးႏိုင္ရင္ “နေမာတႆ” ႐ြတ္ပါ..1

ဘုရားၾကာၾကာမရွိခိုးႏိုင္ရင္ “နေမာတႆ” ႐ြတ္ပါ

ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မရွိလို႔၊ အခါအခြင့္မသင့္လို႔ဆိုၿပီးဘရက္ရာဇာ၊ျပႆဒါး ေ႐ြးမေနသင့္ပါဘူး။ အသက္ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ေသမင္းေခၚရင္ အခ်ိန္မရွိေသးလို႔ “ေနပါဦး”လို႔ လုပ္လို႔မရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္မအားတဲ့ၾကားက ကုသိုလ္ယူႏိုင္တဲ့နည္းေလးကို ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးပါရေစ။ “နေမာတႆ၊ ဘဂဝေတာ၊ အရဟေတာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” ဆိုတာကိုတစ္မိနစ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးၿပီး

တစ္ေန႔ကိုအနည္းဆုံး သုံးႀကိမ္ေလာက္႐ြတ္ေပးပါ။ အဲဒီထက္အခ်ိန္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ‌ေန႔စဥ္မိမိသက္ေစ့အႀကိမ္အေရအတြက္႐ြတ္ပါ။ အဓိ႒ာန္အေနနဲ႔လည္းတစ္ေန႔ကို “နေမတႆ” သက္ေစ့႐ြတ္မယ္ဆိုၿပီး အဓိ႒ာန္ျပဳရင္လည္း အဓိ႒ာန္ကုသိုလ္ရပါတယ္။

အဓိ႒ာန္ဆိုတာ အဂၤလိပ္လိုေျပာရင္ willpower (စိတ္စြမ္းအင္)တစ္မ်ိဳးပါပဲ။ “နေမာတႆ” ႐ြတ္မယ္ဆိုရင္ Willpower အားေကာင္းလာတယ္။ Willpower အားေကာင္းလာတဲ့ပုဂၢိဳလ္က အလုပ္လုပ္ရတာအဆင္ေျပတယ္။ သူ႔ရဲ႕emotionေတြကိုလည္းပဲ သူကႏိုင္တယ္။

အဲဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ အဓိ႒ာန္အားေကာင္းလာတယ္ဆိုရင္ “ဗုဒၶသရဏံဂစာၦမိ၊ ဓမၼံသရဏံဂစာၦမိ၊ သံဃံသရဏံဂစာၦမိ” အဲဒီလိုတစ္ေန႔ကို သုံးႀကိမ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ဆယ္ႀကိမ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္သက္ေစ့ အဲဒီလို႐ြတ္ေပးပါ။

အဲဒီလို႐ြတ္ေပးတယ္ဆိုရင္ willpower ေကာင္းလာပါတယ္။ သတၱဝါအေပါင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားလႊမ္းၿခဳံ၍ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေအာက္စဖို႔ဒ္ဆရာေတာ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာအရွင္ဓမၼသာမိ

ဘုရားၾကာၾကာမရွိခိုးႏိုင္ရင္ “နေမာတႆ” ႐ြတ္ပါ

ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မရွိလို႔၊ အခါအခြင့္မသင့္လို႔ဆိုၿပီးဘရက္ရာဇာ၊ျပႆဒါး ေ႐ြးမေနသင့္ပါဘူး။ အသက္ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ေသမင္းေခၚရင္ အခ်ိန္မရွိေသးလို႔ “ေနပါဦး”လို႔ လုပ္လို႔မရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္မအားတဲ့ၾကားက ကုသိုလ္ယူႏိုင္တဲ့နည္းေလးကို ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးပါရေစ။ “နေမာတႆ၊ ဘဂဝေတာ၊ အရဟေတာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” ဆိုတာကိုတစ္မိနစ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးၿပီး

တစ္ေန႔ကိုအနည္းဆုံး သုံးႀကိမ္ေလာက္႐ြတ္ေပးပါ။ အဲဒီထက္အခ်ိန္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ‌ေန႔စဥ္မိမိသက္ေစ့အႀကိမ္အေရအတြက္႐ြတ္ပါ။ အဓိ႒ာန္အေနနဲ႔လည္းတစ္ေန႔ကို “နေမတႆ” သက္ေစ့႐ြတ္မယ္ဆိုၿပီး အဓိ႒ာန္ျပဳရင္လည္း အဓိ႒ာန္ကုသိုလ္ရပါတယ္။

အဓိ႒ာန္ဆိုတာ အဂၤလိပ္လိုေျပာရင္ willpower (စိတ္စြမ္းအင္)တစ္မ်ိဳးပါပဲ။ “နေမာတႆ” ႐ြတ္မယ္ဆိုရင္ Willpower အားေကာင္းလာတယ္။ Willpower အားေကာင္းလာတဲ့ပုဂၢိဳလ္က အလုပ္လုပ္ရတာအဆင္ေျပတယ္။ သူ႔ရဲ႕emotionေတြကိုလည္းပဲ သူကႏိုင္တယ္။

အဲဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ အဓိ႒ာန္အားေကာင္းလာတယ္ဆိုရင္ “ဗုဒၶသရဏံဂစာၦမိ၊ ဓမၼံသရဏံဂစာၦမိ၊ သံဃံသရဏံဂစာၦမိ” အဲဒီလိုတစ္ေန႔ကို သုံးႀကိမ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ဆယ္ႀကိမ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္သက္ေစ့ အဲဒီလို႐ြတ္ေပးပါ။

အဲဒီလို႐ြတ္ေပးတယ္ဆိုရင္ willpower ေကာင္းလာပါတယ္။ သတၱဝါအေပါင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားလႊမ္းၿခဳံ၍ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေအာက္စဖို႔ဒ္ဆရာေတာ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာအရွင္ဓမၼသာမိ

Categories
ဘာသာေရး

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ထီးျဖဴေဆာင္းခြင့္ရတဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ လက္ေရးလွ ကိုရင္ေလး

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ထီးျဖဴေဆာင္းခြင့္ရတဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ လက္ေရးလွ ကိုရင္ေလး

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ထီးျဖဴေဆာင္းခြင့္ရတဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ လက္ေရးလွ ကိုရင္ေလးသိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ႀကီးလိုမ်က္လႊာခ်ကာ ဆုေပးပြဲမွာ အပူေဇာ္ခံေနတဲ့ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ထီးျဖဴေဆာင္းခြင့္ရနိုင္ငံေက်ာ္ လက္ေရးလွ ကိုရင္ ရွင္ေခမိႆရ

ယေန႔ ၂၁-၂-၂၀၂၂ တြင္”ပရိယတၱိႏုဂၢဟ သာသနသိပၸံသာမေဏေက်ာ္(ေတာင္ငူ) တိုက္တြင္းစာေမးပြဲ” ဂုဏ္ထူးဆု ႏွင့္ စာေအာင္ဆုရ သံဃာေတာ္မ်ားအားဆုႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား ကိုသာသနသိပၸံေက်ာင္းတိုက္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္ လက္ေရးလွကိုရင္ ရွင္ေခမိႆရကေတာ့ ဒုတိယ ဂုဏ္ထူးေအာင္ျဖစ္လို႔ ထီးျဖဴေတာ္မိုးေတြနဲ႔ ၾကည္ညိဳစရာထီးျဖဴေဆာင္းခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။သီတာ႐ုံပရိယတၱိစာသင္တိုက္မွလက္ေရးလွျဖင့္ ထူးျခားစြာ လူသိမ်ားလာေသာလက္ေရးလွကိုရင္

ရွင္ေခမိႆရ ၏ေရွ႕အနာဂါတ္သည္ သီတာ႐ုံေက်ာင္း၏ သိကၡာေတာင္ငူ၏ က်က္သေရသာသနာ၏ အားကိုးရာ ျဖစ္ပါေစ ဟုယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္စြာျဖင့္ ဆုေတာင္း ပူေဇာ္လိုက္ရပါသည္။ပုံမ်ားကို ရွင္နႏၵိေသနထံမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးစာမ်က္ႏွာ

ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထီးဖြူဆောင်းခွင့်ရတဲ့ နိုင်ငံကျော် လက်ရေးလှ ကိုရင်လေး

ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထီးဖြူဆောင်းခွင့်ရတဲ့ နိုင်ငံကျော် လက်ရေးလှ ကိုရင်လေးသိက္ခာတော်ရဆရာတော်ကြီးလိုမျက်လွှာချကာ ဆုပေးပွဲမှာ အပူဇော်ခံနေတဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထီးဖြူဆောင်းခွင့်ရနိုင်ငံကျော် လက်ရေးလှ ကိုရင် ရှင်ခေမိဿရ

ယနေ့ ၂၁-၂-၂၀၂၂ တွင်”ပရိယတ္တိနုဂ္ဂဟ သာသနသိပ္ပံသာမဏေကျော်(တောင်ငူ) တိုက်တွင်းစာမေးပွဲ” ဂုဏ်ထူးဆု နှင့် စာအောင်ဆုရ သံဃာတော်များအားဆုနှင်းသဘင် အခမ်းအနား ကိုသာသနသိပ္ပံကျောင်းတိုက် တောင်ငူမြို့တွင်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံကျော် လက်ရေးလှကိုရင် ရှင်ခေမိဿရကတော့ ဒုတိယ ဂုဏ်ထူးအောင်ဖြစ်လို့ ထီးဖြူတော်မိုးတွေနဲ့ ကြည်ညိုစရာထီးဖြူဆောင်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သီတာရုံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှလက်ရေးလှဖြင့် ထူးခြားစွာ လူသိများလာသောလက်ရေးလှကိုရင်

ရှင်ခေမိဿရ ၏ရှေ့အနာဂါတ်သည် သီတာရုံကျောင်း၏ သိက္ခာတောင်ငူ၏ ကျက်သရေသာသနာ၏ အားကိုးရာ ဖြစ်ပါစေ ဟုယုံကြည်မျှော်လင့်စွာဖြင့် ဆုတောင်း ပူဇော်လိုက်ရပါသည်။ပုံများကို ရှင်နန္ဒိသေနထံမှကူးယူဖော်ပြသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားရေးစာမျက်နှာ

Categories
ဘာသာေရး

အိမ်စောင့်နတ်

အိမ်စောင့်နတ်

အိမ်စောင့်နတ် ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယ်က Duty ချထားလို့ စောင့်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။  ကိုယ့်အိမ်ကို အမှီပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့နတ်ကို  အိမ်စောင့်နတ်လို့ ခေါ်တာနော်။ အေး အိမ်ကိုစောင့်ရမယ်လို့  တာဝန်ပေးထားတာလို့တော့ မအောက်မေ့လေနဲ့။

ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတိုင်း နတ်တွေကိုလည်း အမျှဝေပါ။ ကိုယ်မမြင်ရပေမယ့်လို့ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်စောင့်နတ်တို့၊ တောစောင့်နတ်တို့ တောင်စောင့်နတ်တို့ဆိုတာ ရှိတယ်။ စောင့်ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယ်က Duty ချထားလို့ စောင့်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။  ကိုယ့်အိမ်ကို အမှီပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့နတ်ကို အိမ်စောင့်နတ်လို့ ခေါ်တာနော်။

အေး အိမ်ကိုစောင့်ရမယ်လို့ တာဝန်ပေးထားတာလို့တော့ မအောက်မေ့လေနဲ့။ ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သတ္တဝါတစ်မျိုးပဲ။ စဉ်းစားကြည့်လေ။  ကိုယ့်မှာအိမ်လေးဆောက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မြှောင်တို့ပိုးဟပ်တို့အကောင်ပလောင်တွေဟာရောက်လာတာပဲလေ။အဲဒီလိုပဲ

ကိုယ်မမြင်ရတဲ့နတ်တွေဘာတွေဆိုတာလည်းကိုယ့်အိမ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးသူတို့ဘုံဗိမ္မာန်တွေဖြစ်နေတာ။

အဲဒါကိုပဲ အိမ်စောင့်နတ်လို့ ခေါ်တာ။ သစ်ပင်ကို အမှီုပြုပြီး ဘုံဗိမ္မာန်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ရုက္ခစိုးလို့ ခေါ်တယ်။ မြေကြီးပေါ်မှာ ဘုံဗိမ္မာန်ပေါ်လာရင် ဘုမ္မစိုးလို့ ခေါ်တယ်။  အဲဒါတွေက ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတတ်တယ်။ အဲဒီလိုရှိနေတာကိုသူလည်း သူ့ဟာသူနေ၊

ကိုယ်လည်း ကိုယ်ဟာကိုယ်နေဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းမိမိအနီးပါးမှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုချမ်းသာကြပါစေ၊ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျှဝေပတယ်၊အမျှယူကြပါလို့အမျှဝေလို့အမျှရတဲ့အခါကျရင်ဘုန်းတန်ခိုးတွေတိုးတက်သွားတယ်။

နတ်ဆိုတာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတဲ့ အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူး။ သာဓုခေါ်လိုက်လို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တိုးသွားရင် အစွမ်းတန်ခိုးတွေ တိုးသွားတယ်။ စီးပွားတိုးသွားတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ လူတွေကျတော့ အလုပ်အကိုင်လုပ်မှ စီးပွားတိုးတက်တယ်။ လူတွေက_ဥဋ္ဌာန_ဖလူပဇီဝီလုပ်ကိုင်စားသောက်မှစီးပွားဥစ္စာဖြစ်တယ်။

ဒီအတိုင်းထိုင်နေလို့ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။

နတ်တွေကျတော့အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလိုက်လို့သာဓုခေါ်လိုက်ရရင်ဘုန်းတန်ခိုးတိုးသွားတယ်။အရည်အချင်းတွေတက်သွားတယ်။အဝတ်အစားတွေပိုကောင်းလာတယ်။ဘုံဗိမ္မာန်တွေပိုကောင်းလာတယ်။စားစရာသောက်စရာတွေပိုပြည့်စုံလာတယ်။အရှိန်အဝါတွေပိုတက်လာတယ်။ကိုယ်ကမပြတ်မေတ္တာပို့ပေးတယ်၊အမျှဝေပေးတယ်ဆိုရင်အဲဒီအမျှကိုသာဓုခေါ်ရတဲ့နတ်တွေဟာတန်ခိုးတိုးတက်သွားတယ်။

ကိုယ်မမြင်ရလို့ မယုံဘူးမပြောနဲ့။ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်က ဘယ်လိုပြောထားတုန်းဆိုတော့ယသ်မိ ံ_ပဒသေ_ကပ်ပတေိ၊  ဝါသံ ပဏ္ဍိတ ဇာတိယောတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရပ်တစ်ခုခုမှာနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ဘာဂကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုအမျှဝေပါတဲ့။

#အမျှဝေလိုက်လို့ရှိရင် နတ်တွေက ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်က အမျှအတန်းပေးဝေတော့ သူတို့မှာ ဘုန်းတန်ခိုးတွေ တက်တယ်။  ဘုန်းတန်ခိုးတက်တော့ ကိုယ့်အပေါ်မှာအကြင်နာတရားတွေ ထားလာတယ်။ဒေဝတာနုကမ္ပိတော ပေါသော၊ သဒါဘဒှာနိ ပဿတိနတ်တွေရဲ့ အစောင့်အရှောက်ရတဲ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အကောင်းချည်းပဲ တွေ့တယ်။ တိုးတက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီး ကြုံလာတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်ပြေလာတယ်။  အန္တရာယ်တွေ ကင်းလာတယ်။

မာတာပုတ်တံဝ_သွရသံမိခင်က သားသမီးအပေါ်မှာ စောင့်ရှောက်သလို နတ်တွေက ကိုယ့်အပေါ်မှာ အကြင်နာတွေ ပိုပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ နတ်တွေကို ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်း အမျှဝေရမယ်။ ဘုရားဆွမ်းတော်တင်၊ ဆီမီး၊ ပန်း၊ လှူဒါန်းပြီးရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အိမ်စောင့်နတ်တို့ ဘာတို့ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အမျှအတန်း ပေးဝေရမယ်။

ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ#ပညာ့အလင်းရောင် ဆင့်ပွားကူးညှိခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ #ပြန်လည်မျှဝေခြင်း ဖြစ်တာကြောင့် မူရင်းရေးသားသူ ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်များကို လေးစားစွာ Credit ပေးပါတယ်ဗျ #သော်တာမင်း

Categories
ဘာသာေရး

မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်တော်မူသော “အနန္တရေတော်”

မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်တော်မူသောအနန္တရေတော်

မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်တော်မူသောအနန္တရေတော်ယနေ့ မြန်မာပြည်မှာ ကျနော်အကြည်ညိုဆုံး သံဃာ တော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့ အနန္တ ရေအကြောင်းကို မိတ်ဆွေတို့ အတွ က် မျှဝေ ပေးပါရစေ။ အခုအချိန် အခါအရ လည်း မျှဝေဖို့ တကယ်လို အပ်နေပါတယ်။

မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ငယ်စဉ်အခါ အသက် လေးဆယ်ဝန်းကျင် လောက်တုန်းက သမထကိုအလွန် ပြင်းထ န်တဲ့ ဓူတင်တွေနဲ့ လုံ့လကြီးစွာ အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ နေသဇ္ဇိကဓူတင်နဲ့ အားထုတ် ကျင့်ကြံရာမှာ အနေ၊အစား၊အအိပ်တွေ မမှန်တော့တဲ့ အတွက် တစ်နေ့တ စ်ခြား ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းလာပါတော့တယ်။

နောက်ဆုံးမှာတော့ သွေးဝမ်းတွေ ပါလာပြီး လူကမျော့မျော့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ တစ်ညမှာတော့အိပ်ရင်းနဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခု မက်ပါတယ်။ အိ ပ် မက်ထဲမှာ ဆရာတော်ကို နယ်ပြောင်း ခိုင်းတာပါ။ အောက်မြန်မာ ပြည်ကနေ အထက်မြန်မာပြည်ဘက်ကိုပြောင်းပြီး တရားကျင့်ဖို့ ပြောတာဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့

ဆရာတော်လည်းပြောင်းရတော့တာပေါ့။အထက်မြန်မာပြည်ကိုခရီးသွားရင်းနဲ့မြေလတ်ဒေသမုန်တိုင်ဆည်နားမှာခရီးတစ်ထောက်နားတုန်းဥပတိရုပ်ကောင်းကောင်းနဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။

ဆရာတော်ကိုဦးချပြီးလျှောက် ထားပါတယ်။ သူလျှောက်ထားတာကို အတိုချုံးပြီး ပြောပြရရင်တော့အရှင်ဘုရား၊ မြေတို့ မည်သည်ရေနှင့်မကင်းကောင်းပါဘုရား။ အရှင်ဘုရားရဲ ကို ယ်မှာလည်း မြေဓာတ်၂၀နဲ့တည်ဆောက်ထားလေတော့ ရေကိုများများ သောက်ပေးဖို့ လိုနေတယ်ဘုရား။ သောက်နည်းကို တပည့်တော်ပေးပါရစေ

()ပထမတစ်ကျိုက်သောက်ရင် ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောလို့ရွတ်ပြီးမျိုချ၊ စိတ်ကဘုရားဂုဏ်တော်ကိုမှန်း။ ()ဒုတိယ တစ်ကျိုက်သောက်ရင် ဓမ္မဂုဏောအနန္တောလို့ရွတ်ပြီးမျိုချ၊ စိတ်ထဲကတရားဂုဏ်တော်ကိုမှန်း။

()တတိယတစ်ကျိုက်သောက်ရင် သံဃဂုနောအနန္တောလို့ရွတ်ပြီးမျိုချ၊ စိတ်ထဲကသံဃဂုဏ်တော်ကိုမှန်း။ ()စတုတ္ထတစ်ကျိုက်သောက်ရင် မာတာပိတုဂုနောအနန္တောလို့ရွတ်ပြီးမျိုချ၊ စိတ်ထဲကအမိအဖမျက်နှာကိုမှန်း။

()ပဉ္စမတစ်ကြိုက်သောက်ရင် အာစရိယဂုနောအနန္တောလို့ရွတ်ပြီးမျိုချ၊ စိတ်ထဲကမိမိကိုအကျိုးများစေခဲ့တဲ့ ဆရာရဲမျက်နှာကိုမှန်း။ အဲဒီနည်းနဲ့တတ်နိုင်သလောက် နေ့စဉ်ရေသောက်ပေးပါ။ အနန္တရေဖြစ်တယ်၊ ဒီလိုသာစွဲစြွဲမဲမြဲသောက်ပေးသွားရင် ဆေးမလိုပဲရှေးပုဂ္ဂိုလ် တွေလို အရည်အသွေးအလိုလို ပြ ည့်မှီလာပါလိမ့်မယ်ဘုရားလို့ လျှောက်ထားပြီးနောက် ဆရာတော်ကိုဦးချပြီး ထွက်သွားပါတယ်။အထက်မြန်မာပြည် ရောက်သွားတော့ ဆရာတော်လည်း အဲဒီနည်းအတိုင်း အနန္တရေကိုစသောက်ပါတယ်။

ရေသောက်လို့၅ရက်ပြီးမြောက်တဲ့နေ့မှာပဲ ၅နှစ်တာခံစားခဲ့ရတဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကရောဂါဝေဒနာတွေ ယူပစ်သလိုပျောက်ကင်းသွားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့တရားအားထုတ်လာခဲ့လိုက်တာ ယနေ့အချိန်မှာတော့ ဆရာတော်ကြီးဟာ ရဟန္တာကြီးတစ်ဆူအဖြစ်တောင် သမုတ်နေကြပြီမဟုတ်ပါလား။ အနန္တရေဟာ အင်မတန် အစွမ်းကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင်လောကမှာ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊မိဘ၊ဆရာတို့ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ မေတ္တာ ဂရုဏာတွေဟာ အတိင်း အဆမရှိ မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် ကြီးမားလှပါတယ်။ အဲဒီဂုဏ်တွေက မျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမယ့် ရေက ရေခွက်ထဲကို ဝင်ရောက် သွားတဲ့အခါမှာ အ လွန်စွမ်းတဲ့ဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်သွားပြီး မိမိကိုကောင် းကျိုးပြုပေးပါတယ်။ အဲ့လိုရွတ်ပြီးသောက်တာကြာလာလေထုံလာလေ အစွမ်းကြီးလေ အကျိုးပေ

းလေပါပဲ။

မိမိကိုယ်တိုင်သာသီလလုံပါစေ၊ အနန္တရေနေ့စဉ်သောက်ရင် ကျန်းမာစေရုံမက အန္တရာယ်လည်းကင်းစေပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့တစ်သက်လုံးသောက်သွားရမယ့် ဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့ အနန္တရေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးဟ ယခုလည်းအထက်မြန်မာပြည်တစ်နေရာမှာ သီတင်

သုံးလျှက်ရှိနေပါတယ်။ ညစဉ်()နာရီတိတိမှာတစ်လောကလုံးကိုမေတ္တာပို့ပါတယ်။

ဆရာတော် ကြီးရဲ့မေတ္တာ ခံယူချင်တယ်ဆိုရင် ည()နာရီတိတိမှာ ဆရာတော်ကြီးကိုအာရုံပြုပြီးဆရာတော်ပို့သသောမေတ္တာကို တပည့်တော်မှခံယူပါ၏လို့မိမိစိတ်ထဲကနေရွတ်ပေးပါ။ပို့သတဲ့မေတ္တာကိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့နည်းကအင်မတန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူလှပါတယ်။စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်သွားရင်အကျိုကျေးဇူးတွေအများကြီးခံစားရမယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်တွေ့နဲ့မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ကျန်းမာ၍အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။ မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့လည်းထာဝရကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။ ချစ်ခင်လေးစားလျှက် (အကျယ်ကိုဗုဒ္ဓအလိုကျ အနာရောဂါကင်းရှင်းခြင်း စာအုပ်မှာရေးထားပါသည်) Credit to original uploader ဓမ္မဝိဟာရီ Credit